بررسی سطح آگاهی و نگرش پرسنل پرستاری و مامایی در خصوص خودآزمایی پستان

پیام:
چکیده:
مقدمه
سرطان پستان، شایع ترین بدخیمی در زنان می باشد. معاینه ماهیانه پستان توسط خود فرد، یکی از راه های ساده و مقرون به صرفه است که نیاز به تجهیزات و پرسنل متخصص ندارد و در کنار سایر روش های غربالگری معرفی شده است، البته به این شرط که کاملا صحیح انجام شود تا از مخفی ماندن تشخیص خودداری شود. در این بین این سوال مطرح است که آیا زنان پرستار و ماما، دانش کامل در این مورد را دارند تا بتوانند به دیگران نیز آموزش بدهند؟ لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی سطح آگاهی و نگرش پرسنل پرستاری و مامایی در خصوص خود آزمایی پستان انجام شد.
روش کار
این مطالعه توصیفی- تحلیلی در سال 1391 بر روی 89 نفر از پرسنل پرستاری و مامایی بیمارستان ولیعصر بروجن انجام شد. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه های محقق ساخته بررسی سطح آگاهی و نگرش در خصوص خودآزمایی پستان و اطلاعات فردی استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 21) و آزمون های تی مستقل و ضریب همبستگی اسپیرمن انجام شد. p کمتر از 0/05 معنادار در نظر گرفته شد.
یافته ها
میانگین سطح آگاهی پرسنل پرستاری در خصوص خودآزمایی پستان 2/84±9/48 و در پرسنل مامایی 1/52±11 بود که نسبت به حداکثر نمره (20) در سطح قابل قبولی قرار نداشت. میانگین سطح نگرش پرسنل پرستاری در خصوص خودآزمایی پستان 5/09±55/56 و در پرسنل مامایی 7/65±55/23 بود. بین میانگین سطح آگاهی و نگرش شرکت کنندگان در مطالعه ارتباط آماری معنی داری مشاهده شد (r=0.244، P=0.021).
نتیجه گیری
ماماها و پرستاران به عنوان پرجمعیت ترین جامعه تیم بهداشتی، نه تنها از آگاهی کافی در خصوص خودآزمایی پستان برخوردار نیستند، بلکه نگرش صحیحی نیز نسبت به آن ندارند. لذا به نظر می رسد برنامه ریزان آموزشی و مسئولین آموزش پرسنل بیمارستانی باید در صدد آموزش این رفتار مهم بهداشتی به زنان پرسنل باشند.
زبان:
فارسی
صفحات:
7 تا 12
لینک کوتاه:
magiran.com/p1340661 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!