تاثیر تمرین حرکت پرس پا نشسته بر قدرت اکستنشن زانوی سالمندان

چکیده:
مقدمه
کاهش قدرت و حجم عضلانی همراه با افزایش سن مسئله شناخته شده ای است که همراه با کاهش قابلیتهای عملکردی می باشد. کاهش قدرت عضله چهارسررانی به عنوان یکی از عوامل پیش بینی کننده افتادن و ترس از افتادن در سالمندان می باشد. با توجه به اهمیت قدرت عضله چهارسررانی در سالمندان، هدف از انجام این تحقیق تاثیر تمرین حرکت پرس پا نشسته بر قدرت اکستنشن مفصل زانوی سالمندان بود.
مواد و روش ها
24 مرد سالمند (با میانگین و انحراف استاندارد سنی 6±61/41 سال، وزن: 6/2±75/9 کیلوگرم، قد: 5/2±173/31سانتی متر) به طور تصادفی به دو گروه تمرین قدرتی و کنترل تقسیم شدند. تمرین قدرتی شامل حرکت پرس پا نشسته با دستگاه، با شدت 70% 1RM در یک ست 12 تکراری به مدت هشت هفته و هفته ای دو جلسه در گروه تمرین قدرتی به اجرا درآمد. در این مدت گروه کنترل به فعالیتهای روزمره خود مشغول بودند. با استفاده از دستگاه ایزوکینتیک بایودکس سیستم 3 (/sec°60)، قدرت ایزوکینتیک اکستنشن زانو پای برتر و غیر برتر برای هر دو گروه قبل و بعد از دوره تمرینی اندازه گیری شد.
یافته ها
پس از هشت هفته تمرین قدرتی، قدرت اکستنشن مفصل زانو پای برتر و غیر برتر در گروه تمرینی به طور معنی داری افزایش یافت (به ترتیب P=0.002 و P=0.003) در حالی که این تغییرات برای گروه کنترل معنی دار نبود (به ترتیب 220/0p= و 168/0p=).
نتیجه گیری
هشت هفته دو جلسه ای تمرین قدرتی شامل یک ست 12 تکراری از حرکت پرس پا نشسته با دستگاه با 70% 1RM ممکن است منجر به بهبود قدرت اکستنشن زانوی سالمندان شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
539 -548
لینک کوتاه:
magiran.com/p1341943 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!