یادگیری یک مهارت ورزشی جدید در وزنه برداران: اثرات طولانی مدت تمرین با وزنه

نویسنده:
پیام:
چکیده:
مقدمه و هدف
این پژوهش، پیرامون یکی از مشکلات احتمالی در یادگیری حرکتی است که به دنبال تمرینات وزنه برداری و کاهش دامنه حرکتی گریبان گیر وزنه برداران می شود.
روش شناسی: جامعه پژوهش حاضر، وزنه برداران 20 تا 25 ساله تهران با حداقل سابقه 3 سال تمرین و افراد معمولی غیر وزنه بردار هستند که از بین آنها 20 وزنه بردار (67/1±12/21 سال) و 20 غیر وزنه بردار (23/1±45/21 سال) به روش هدفمند، انتخاب شدند و طبق برنامه ای یکسان مهارت سرویس چکشی والیبال را طی یک هفته (در سه جلسه و 120 کوشش) آموزش دیدند. جهت استنباط یادگیری، دقت اجرا با آزمون سرویس چکشی اپرد و کینماتیک اجرا با دستگاه تحلیل حرکت ثبت و اندازه گیری شد. تحلیل داده های مربوط به دقت اجرا با استفاده از آزمون تی مستقل و وابسته، تحلیل واریانس مرکب با اندازه گیری مکرر و نتایج کینماتیکی اجرا از طریق مقایسه نمودارهای جابجایی زاویه مفاصل و نمودار زوایه- زوایه افراد دو گروه با الگوی مرجع انجام گرفت.
یافته ها
تحلیل داده ها، نشان می دهدکه تمرین باعث بهبود نمرات دقت اجرای دو گروه می شود، اما عملکرد دو گروه با هم متفاوت است (0001/0>P). در ادامه مشاهده گردید نمرات دقت اجرا وزنه برداران در آزمون یادداری (081/0=P) و انتقال (061/0=P) تفاوت معنی داری نسبت به پیش آزمون ندارد. بعد از مقایسه ی نمودار جابجایی زاویه ای مفاصل و نمودارهای زاویه- زاویه آشکار گردیدکه الگوی جابجایی مفاصل و هماهنگی بین عضوی در افراد گروه، گواه شباهت بیشتر نسبت به الگوی مرجع است.
نتیجه گیری
وزنه برداران در مراحل اجرایی یادگیری یک مهارت جدید حرکتی، ضعیف تر از افراد معمولی هستند. این موضوع می تواند به علت محدودیت دامنه حرکتی باشد، اما نتیجه گیری در خصوص مشکل آنها در یادگیری حرکتی باید به تحقیقات بعدی موکول شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
81 -96
لینک کوتاه:
magiran.com/p1344821 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.