بررسی دیدگاه اساتید و دانشجویان دانشکده توان بخشی دانشگاه علوم پزشکی سمنان در مورد عوامل موثر بر پیش رفت تحصیلی دانشجویان سال تحصیلی 1392-1391

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف

پیش رفت تحصیلی از شاخص های مهم کارآمدی هر نظام آموزشی بوده که متاثر از عوامل مختلف می باشد. این مطالعه با هدف بررسی عوامل موثر بر پیش رفت تحصیلی از دیدگاه اساتید و دانشجویان دانشکده توان بخشی دانشگاه علوم پزشکی سمنان انجام شد.

مواد و روش ها

در این مطالعه توصیفی- تحلیلی از نوع مقطعی، در سال 1392-1391، تعداد 130 نفر از دانشجویان سال دوم و بالاتر رشته های کارشناسی فیزیوتراپی، کاردرمانی و گفتاردرمانی و 40 نفر از اساتید دانشکده توان بخشی که در زمان انجام پژوهش در دانشکده مذکور حضور داشتند به روش سرشماری، مورد مطالعه قرار گرفتند. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه محقق ساخته ای که با 25 سوال در پنج حیطه و با مقیاس لیکرت پنج گزینه ای طراحی و روایی و پایایی آن مورد تایید قرار گرفته بود، استفاده شد.

یافته ها

در بین پنج حیطه مورد پژوهش، از دیدگاه اساتید و هم دانشجویان، عوامل مربوط به حیطه فراگیر (به ترتیب با میانگین و انحراف معیار (0/49±4/43) و (0/52±4/17)) بالاترین امتیاز را کسب کرد. در حالی که از دیدگاه اساتید، عوامل مربوط به حیطه خانوادگی (0/53±3/53) و از دیدگاه دانشجویان، عوامل مربوط به حیطه امکانات محیط آموزشی (0/90±3/84) کم ترین امتیاز را به خود اختصاص داد. مقایسه دیدگاه ها نشان داد که بین دیدگاه اساتید و دانشجویان در حیطه فراگیر (0/007=p)، حیطه خانوادگی (0/017=p) و حیطه اقتصادی- اجتماعی (0/001=p) تفاوت معنی داری وجود دارد. هم چنین دانشجویان علاوه بر آینده شغلی رشته تحصیلی هم چون اساتید، انگیزه، علاقه به رشته تحصیلی و اعتماد به نفس را مهم ترین عامل موثر بر پیش رفت تحصیلی دانسته اند.

نتیجه گیری

توجه به فراگیران و عوامل مرتبط با آن ها و هم چنین اتخاذ تمهیدات لازم برای افزایش انگیزه، اعتماد به نفس و علاقه به رشته تحصیلی در دانشجویان نقش بسزایی در پیش رفت تحصیلی آنان دارد.

زبان:
فارسی
صفحات:
220 -228
لینک کوتاه:
magiran.com/p1346394 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.