بررسی تاثیر بسته تحریک تکاملی بر تکامل حرکتی ظریف کودکان 12-1 ماهه ساکن در شیرخوارگاه

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
محرومیتهای محیطی مکرر کودکان ساکن شیرخوارگاه را در معرض تاخیر تکاملی قرار می دهد. هدف مطالعه حاضر تعیین تاثیر بسته تحریک تکاملی بر تکامل حرکتی ظریف شیرخواران ساکن شیرخوارگاه بود.
مواد و روش کار
در این کارآزمایی بالینی در شیرخوارگاه علی اصغر(ع) مشهد، بسته تحریک تکامل مورد آزمون قرار گرفت. 50 کودک 12-1 ماهه دارای شرایط ورود به مطالعه، به تصادف در گروه مداخله (25کودک) و کنترل(25کودک) جای گرفتند. سپس بسته تحریک تکاملی برای گروه مداخله، سه بار در هفته، به مدت 8 هفته (24 جلسه دو ساعته) اجرا شد. سن تکامل حرکتی قیل از مداخله، 6 هفته و 8 هفته بعد از مداخله توسط ابزار دنور2 ارزیابی شد، داده های حاصل با استفاده از آزمون تی مستقل، من ویتنی و آزمون اندازه های تکراری تحلیل شد.
یافته ها
نمونه پژوهش حاضر میانگین سنی(14/62±20/64) هفته داشتند که از تعدادکل 32 % دختر و68 % پسر بودند. سن تکامل ظریف قبل از مداخله در گروه مداخله (14/2± 23/5) و گروه کنترل (17/7± 21/1) بود (P>0.05). بعد از 6 هفته اجرای بسته تحریک تکاملی، این متغیر در گروه مداخله (914/9± 33/3) نسبت به گروه کنترل (14/4 ± 23/3) افزایش معنی داری نشان داد(0/008=p)، دو هفته بعد از آن نیز (هفته 8 مداخله) سن حرکتی ظریف در گروه مداخله(13/4 ±35/8) نسبت به گروه کنترل(13/4 ± 24/9) تفاوت آماری معنی داری نشان داد(p<0.001).
نتیجه گیری
تاثیر بسته تحریک تکاملی بر سن تکامل حرکتی ظریف شیرخواران بعد از 6 هفته مداخله قابل شناسایی بود و این اثرات 2 هفته بعد (هفته 8 مداخله) نیز تایید شدند.
زبان:
فارسی
صفحات:
513 -523
لینک کوتاه:
magiran.com/p1347163 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.