ارتباط ویژگی های دموگرافیک، اقتصادی- اجتماعی و برخی مشکلات سلامتی با وضعیت تغذیه سالمندان

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف
کاهش نرخ رشد جمعیت همراه با افزایش امید به زندگی بویژه در کشورهای در حال توسعه موجب پیر شدن جمعیت گردیده است. این مطالعه با هدف پیش بینی برخی از عوامل خطر در تغییرات وضعیت تغذیه سالمندان انجام شد.
مواد و روش ها
مطالعه مقطعی و توصیفی- تحلیلی حاضر به روش خوشه ای2 مرحله ای با مراجعه به درب منازل سالمندان شهر گرگان، با استفاده از پرسشنامه ارزیابی مختصر تغذیه (MNA) و تن سنجی در 541 سالمند انجام گردید. داده ها با آزمون آماری آنووا یک طرفه و رگرسیون خطی سلسله مراتبی تجزیه و تحلیل شدند. ارتباط متغیر های کیفی با آزمون کای دو سنجش شد.
یافته ها
شیوع سوء تغذیه و ریسک ابتلا به آن به ترتیب 4/8% و 44/7% بود. زنان نمره کمتری از نظر وضع تغذیه بدست آوردند. 58/8% سالمندان روزانه بیش از 3 نوع دارو استفاده می کردند و بین مصرف بیش از 3 دارو با وضعیت تغذیه ارتباط آماری معنی دار وجود داشت. 22/4% سالمندان بدون خانواده زندگی می نمودند و بین زندگی به تنهایی با وضعیت تغذیه نیز ارتباط آماری معنی دار وجود داشت. فراوانی مصرف روزانه 3 وعده غذای اصلی و همچنین میوه و سبزی و نیز منابع غذایی پروتئینی در سالمندان با وضعیت تغذیه خوب بیش از سالمندان در معرض ابتلاء یا مبتلا به سوء تغذیه بود. وضعیت اقتصادی- اجتماعی و سن با وضعیت تغذیه ارتباط معکوس آماری داشت. همچنین وضعیت روحی و دندان با سوء تغذیه ارتباط مستقیم داشت.
نتیجه گیری
با توجه به شیوع سوء تغذیه و ریسک ابتلاء به آن در سالمندان و تاثیرپذیری آن از مولفه هایی نظیر وضعیت اقتصادی و اجتماعی، افسردگی، الگوی غذایی و سلامت دهان و دندان، به نظر می رسد علاوه بر مداخلات تغذیه ای، حمایت های اجتماعی و اقتصادی بویژه برای زنان ضروری و حائز اهمیت است.
زبان:
فارسی
صفحات:
27 تا 34
لینک کوتاه:
magiran.com/p1347685 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!