تاثیر عصاره هیدروالکلی گیاه سنبل الطیب بر آستروسیت های رافه ماگنوس ساقه مغز موش های صحرایی

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
عصاره ریشه سنبل الطیب در درمان اختلالات خواب، استرس، افسردگی، اضطراب، سفتی عضلات و تشنج استفاده می شود.آستروسیت ها نقش تغذیه، حفاظت و حمایت از نورون ها دارند. هدف از این مطالعه، بررسی اثرات عصاره هیدروالکلی سنبل الطیب بر تعداد و اندازه آستروسیت های هسته رافه ماگنوس موش صحرایی بود.
روش بررسی
در این مطالعه تجربی 40 سر موش صحرایی نژاد ویستار با وزن 250170 گرم به طور تصادفی به سه گروه آزمایشی و یک گروه کنترل تقسیم شدند. به گروه کنترل آب مقطر و به سه گروه آزمایش به ترتیب؛ 300، 400 و 600 میلی گرم بر کیلوگرم عصاره سنبل الطیب به صورت روزانه و به مدت دو هفته گاواژ شد. برای بررسی آستروسیت ها از رنگ آمیزی اسید فسفوتنگستیک استفاده شد. اندازه و تعداد آستروسیت ها با نرم افزار ال اس استارتر محاسبه و داده ها با استفاده از آزمون های آماری آنالیز واریانس یک طرفه و تست اختصاصی ال اس دی تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها
مقایسه میانگین تعداد آستروسیت ها در گروه تجربی سه و چهار نسبت به گروه کنترل و گروه دو تجربی افزایش آماری معنی داری نشان داد(P <0.05). مقایسه طول بزرگ آستروسیت ها در گروه های تجربی دو، سه و چهار نسبت به گروه کنترل کاهش آماری معنی داری نشان داد و بین گروه تجربی دو با گروه های تجربی سه و چهار تفاوت آماری معنی دار مشاهده شد(P <0.05).
نتیجه گیری
تجویز خوراکی عصاره آبی الکلی سنبل الطیب تعداد آستروسیت های هسته رافه مگنا را افزایش و اندازه آنها را کاهش می دهد که بیانگر تاثیر این عصاره در افزایش فعالیت تکثیری آستروسیت ها می باشد.
زبان:
فارسی
صفحه:
771
لینک کوتاه:
magiran.com/p1348450 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!