مقایسه سبک زندگی افراد نظامی و غیر نظامی

پیام:
چکیده:
مقدمه
سبک زندگی یکی از عوامل مهم تاثیرگذار بر سلامت انسان هاست. امروزه اکثر مشکلات سلامتی مانند چاقی، انواع سرطان ها، پرفشاری خون، بیماری ها و مرگ ومیر ناشی از آن ها با سبک زندگی در ارتباط است. لذا مطالعه حاضر با هدف مقایسه سبک زندگی افراد نظامی و غیرنظامی انجام شد.
مواد و روش ها
این مطالعه توصیفی مقایسه ای بر روی 200 نفر شامل 100 نفر نظامی و 100 نفر غیرنظامی در شهر تهران انجام شد. انتخاب افراد به روش نمونه گیری در دسترس انجام شد. داده ها توسط پرسشنامه پژوهشگر ساخته سبک زندگی در چهار حیطه اصلی (وضعیت تغذیه، وضعیت استرس، مصرف دخانیات و فعالیت بدنی) جمع آوری گردید.
یافته ها
میانگین سنی افراد در گروه نظامی (5/58) 40/1 سال و درگروه غیرنظامی (5/25) 40/46 سال بود. در این مطالعه فراوانی مصرف مطلوب کربوهیدرات، میوه، چربی و میانگین فعالیت ورزشی در گروه نظامی بیشتر بود. از طرفی میانگین مصرف مطلوب پروتئین و سطح استرس و میانگین مصرف دخانیات در گروه غیرنظامی بیشتر بود (0/05 P<) از نظر میزان مصرف لبنیات بین دو گروه تفاوت معنی دار آماری وجود نداشت.
نتیجه گیری
با توجه به اهمیت سبک زندگی در تامین سلامت افراد و لزوم توجه به تمام حیطه های سبک زندگی نظامیان و غیرنظامیان، مداخله سازمان یافته، گسترده و منطبق با شرایط افراد موردبررسی ضروری به نظر می رسد.
زبان:
فارسی
صفحات:
159 -166
لینک کوتاه:
magiran.com/p1351411 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.