رابطه ی خودبازبینی، جو عاطفی خانواده و مهارت های زندگی با پرخاشگری نوجوانان پسر

نویسنده:
پیام:
چکیده:
با هدف بررسی عوامل موثر در بروز رفتارهای پرخاشگرانه نوجوانان پسر شهر بندرعباس، 243 دانش آموز پسر دوره متوسطه با روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند. شرکت کنندگان در تحقیق، مقیاس خودبازبینی 18 ماده ای اسنایدر و گانجستد (1986)، پرسش نامه 35 ماده ای جوعاطفی خانواده نودرگاه (1373)، مهارت های زندگی 40 ماده ای یار احمدی(1386) و پرسشنامه پرخاشگری 29 ماده ای باس و پری (1992) را تکمیل نمودند. داده های به دست آمده با استفاده از ماتریس همبستگی و محاسبه ضریب همبستگی رگرسیون چندگانه تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد که خودبازبینی، جوعاطفی خانواده، و مهارت زندگی الگوی مناسبی برای پیش بینی پرخاشگری نوجوانان پسر محسوب می شوند؛ به طوری که این مدل 62/1 درصد واریانس پرخاشگری را در دانش آموزان دوره متوسطه تبیین می کند. نتایج پژوهش نشان داد که به ترتیب جو عاطفی خانواده، مهارت های زندگی و خودبازبینی با بروز پرخاشگری در نوجوانان ارتباط معنی دار دارند.
زبان:
فارسی
صفحات:
125 تا 142
لینک کوتاه:
magiran.com/p1353445 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!