رابطه ی بین ویژگی های شخصیت با نیازهای روان شناختی اساسی در دانشجویان دختر

پیام:
چکیده:
هدف از پژوهش حاضر تعیین رابطه بین ویژگی های شخصیت با نیازهای روان شناختی اساسی در دانشجویان دختر دانشگاه شهید چمران است. جامعه آماری این پژوهش شامل همه دانشجویان دختر دانشگاه شهید چمران بود که در سال تحصیلی 1392 - 1393 مشغول به تحصیل بودند. مشارکت کنندگان پژوهش شامل 180 دانشجوی دختر بود که به صورت تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها در این پژوهش پرسش نامه شخصیتی فرم کوتاه (NEO-FFI) و مقیاس نیازهای روان شناختی اساسی (لاگواردیا، ریان، کاچمن و دسی، 2000) بود. برای تحلیل داده ها از همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام به گام استفاده شد. نتایج نشان داد که ویژگی های شخصیت، نقش مهمی در پیش بینی نیازهای روان شناختی اساسی (خودمختاری، شایستگی و ارتباط) ایفا می کنند. هم چنین نتایج نشان داد که بین روان رنجورخویی و نیازهای روان شناخی رابطه منفی معنی دار و بین برون گرایی، وظیفه شناسی، باز بودن به تجربه و توافق پذیری و نیازهای روان شناختی رابطه مثبت معنی دار وجود دارد.
زبان:
فارسی
صفحات:
63 تا 77
لینک کوتاه:
magiran.com/p1353450 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!