رابطه ی هم وابستگی با افسردگی و سبک های دلبستگی در دانشجویان دختر

پیام:
چکیده:
هم وابستگی به مثابه هرنوع رنج و آشفتگی است که از تمرکز توجه فرد بر نیازها و رفتار دیگران ناشی می شود. این پژوهش با هدف بررسی رابطه هم وابستگی با افسردگی و سبک های دلبستگی در بین دانشجویان دختر انجام شده است. در این مطالعه توصیفی همبستگی، 252 دانشجوی دختر از بین دانشجویان دانشگاه الزهراء در سال 1390 به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده و با استفاده از مقیاس هم وابستگی هالیوک (دیر، 2000)، پرسشنامه افسردگی بک (بک، 1979) و پرسشنامه دلبستگی بزرگ سال (هازن و شیور، 1993) ارزیابی شدند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل واریانس یک راهه انجام شد. نتایج نشان داد که هم وابستگی با افسردگی رابطه مثبت و معنی دار دارد. هم وابستگی، هم چنین با سبک های دلبستگی ناایمن اجتنابی و ناایمن دوسوگرا رابطه مثبت و معنی دار داشت. نتایج تحلیل واریانس یک راهه گویای این بود که دلبستگی ناایمن اجتنابی و دوسوگرا به طور معنی داری در افراد هم وابسته بیش تر است. هم وابستگی با تمرکز بر نیازهای دیگران به صورت افراطی با افسردگی و سبک های دلبستگی ناکارآمد ارتباط دارد.
زبان:
فارسی
صفحات:
47 تا 61
لینک کوتاه:
magiran.com/p1353456 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!