رابطه ی الکسی تایمی و منبع کنترل با تیپ شخصیتی D در دانشجویان

پیام:
چکیده:
هدف پژوهش حاضر، تعیین و ارتباط میزان رابطه الکسی تایمی و منبع کنترل با تیپ شخصیتی D در دانشجویان بود. مشارکت کنندگان پژوهش، 92 دانشجو (64 دختر و 28 پسر) بودند که به روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات، از پرسشنامه های مقیاس الکسی تایمی تورنتو (بگبی، پارکر و تیلور، 1994)، منبع کنترل (راتر، 1966) و تیپ شخصیتی D (دنولت، 1998) استفاده شد. نتایج همبستگی پیرسون نشان داد بین تیپ شخصیتی D با تفکر معطوف به سطح و منبع کنترل بیرونی رابطه معناداری وجود دارد. همچنین، نتایج رگرسیون نشان داد بین الکسی تایمی با بازداری اجتماعی، عاطفه منفی و منبع کنترل بیرونی رابطه معناداری وجود دارد و می تواند این مولفه ها را پیش بینی کند. نتایج این پژوهش اهمیت و لزوم توجه به مساله شناسایی منبع کنترل و هدایت صحیح آن و نوع ابرازگری احساسات افراد و پیشگیری از شیوه های نادرست آن را می رساند. همچنین، این پژوهش سعی دارد تبعات مولفه های منفی مرتبط با تیپ شخصیتی D را به حداقل برساند.
زبان:
فارسی
صفحات:
13 تا 32
لینک کوتاه:
magiran.com/p1353458 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!