سیمای متابولیک شتر های دو کوهانه (Camelus bactrianus) آبستن، غیر آبستن و نر ایران

پیام:
چکیده:
زمینه مطالعه
دانش در خصوص ترکیبات خون برای ارزیابی وضعیت فیزیولوژیکی و سلامت حیوانات مهم است. تنها تعداد معدودی شتر دو کوهانه (Camelus bactrianus) در استان اردبیل در شمال غربی ایران پرورش داده می شوند.
هدف
مطالعه حاضر به منظور بررسی اثر جنسیت و آبستنی بر هورمونهای تیروئیدی، سیمای لیپیدی و لیپوپروتئینی و فاکتورهای بیوشیمیایی منتخب شترهای دوکوهانه سالم ایرانی انجام شد.
روش کار
گله مورد بررسی شامل بیست شتر دوکوهانه سالم از نظر بالینی، بین سنین چهار و سیزده سال بود. شش نفر از آنها آبستن نبودند؛ پنج نفر در اواخر آبستنی و نه شتر نر بودند. نمونه خون (mL(10 از ورید وداج شترها در بهار 2013 در طول دو روز متوالی جمع آوری شد. تمام نمونه ها در دور 3000 به مدت 15 دقیقه سانتریفوژ شدند و سرم در فریزر C°21– تا زمان آزمایش نگهداری شد. آزمون های عملکردی تیروئید از طریق اندازه گیری سطوح سرمی هورمون محرک تیروئید (TSH)، تیروکسین آزاد(4 fT) و تام (4 T) و تری یدوتیرونین آزاد (3 fT) و تام (3 T) توسط کیت رادیوایمونواسی تجاری در دسترس، انجام شد. پارامترهای بیوشیمیایی با استفاده از اتوآنالایزر استاندارد, (717 Boehringer. Mannheim, Germany, Hitachi) اندازه گیری شد.
نتایج
سطوح 4fT و HDL کلسترول، ALP، و گلوکز در سرم شترهای آبستن به طور قابل توجهی پایین تر از شترهای نر و غیر آبستن بود. سطوح سرمی پارامترهای دیگر بین گروه ها متفاوت نبود.
نتیجه گیری نهایی: مطالعه حاضر نشان داد که آبستنی سنگین تاثیر عمیقی بر برخی پارامترهای بیوشیمیایی سرم در شتر های دوکوهانه دارد.
زبان:
انگلیسی
صفحات:
235 -242
لینک کوتاه:
magiran.com/p1354720 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.