تعیین فاصله ایمن در مواجهه با پرتوهای ماوراء بنفش لامپ های کم مصرف

پیام:
چکیده:
مقدمه
صرفه جویی در مصرف انرژی برای حفاظت از محیط زیست، علم و فن آوری و اقتصاد مهم می باشد، در همین راستا یکی از روش های بهینه سازی مصرف انرژی استفاده از لامپ های فلورسنت فشرده(کم مصرف) می باشد. در این لامپ ها به علت ماهیت تولید روشنایی پرتو فرابنفش تولید می شود. تاکنون پژوهشی در رابطه با تعیین فواصل مجاز در این دسته از لامپ ها در ایران انجام نشده است، لذا هدف از مطالعه حاضر بررسی فاصله ایمن مواجهه با پرتوهای ماوراء بنفش ساطع شده از لامپ های فلورسنت فشرده بود.
مواد و روش ها
این مطالعه بر روی 16 لامپ فلورسنت فشرده(چهار مارک تجاری متفاوت) و با 8 وات مختلف، انجام گرفت. اندازه گیری شدت پرتوها در سه طیف UVA، UVB و UVC در فواصل 10، 25، 50، 100، 150 و 200 سانتی متر از لامپ و در زمان های صفر، 100، 200، 500، 750، 1000، 1500 و 2000 ساعت کارکرد لامپ در زاویه صفر درجه(زیر لامپ) اندازه گیری شد. داده ها با استفاده از آماره های توصیفی و آزمون آماری آنالیز واریانس ANOVA و نرم افزارvol. 20 SPSS تجزیه و تحلیل گردیدند.
یافته های پژوهش: آزمون آماری ANOVA نشان داد که شدت پرتو فرابنفش در فواصل متفاوت دارای رابطه معناداری از لحاظ آماری می باشد.(P<0.05) هم چنین این آزمون به منظور مقایسه شدت پرتو تشعشع یافته در زمان های متفاوت اندازه گیری نشان داد که بین زمان های متفاوت از لحاظ شدت پرتو اختلاف معنی داری وجود ندارد.(P>0.05)
بحث و نتیجه گیری
در فاصله 10 سانتی متری، از 8 لامپ بررسی شده شدت پرتو فرابنفش UVA در 2 لامپ(لامپ های 45 و 60 وات) بیشتر از حدود مجاز شغلی و در فاصله 25 سانتی متری و بیشتر از آن شدت پرتو فرابنفش UVA در 2 لامپ ذکر شده نیز به کمتر از حد مجاز شغلی رسید و پرتو فرابنفش UVB در لامپ بررسی شده در فواصل 10، 25 و 50 بیشتر از حدود مجاز شغلی کشور بود.
زبان:
فارسی
صفحات:
66 تا 74
لینک کوتاه:
magiran.com/p1354932 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!