تحلیل شبکه و کنشگران کلیدی در راستای مدیریت حیات وحش (منطقه مورد مطالعه: زیستگاه سیاه خروس قفقازی- ذخیرگاه زیستکره ارسباران)

پیام:
چکیده:
در راستای حفظ تنوع زیستی و مدیریت پایدار حیات وحش، یکی از مهم ترین رویکرد ها در سیاست گذاری، مدیریت مشارکتی منابع است. در این رویکرد، بهره برداران یا ذینفعان محلی یکی از اجزای اساسی محسوب می شوند. جهت اجرایی نمودن مدیریت مشارکتی در راستای حفظ تنوع زیستی و مدیریت پایدار حیات وحش، تحلیل شبکه اجتماعی ذینفعان محلی در چارچوب سیستم های اجتماعی- اکولوژیک امری ضروری است. لذا در این تحقیق به تحلیل شبکه اجتماعی و شناخت کنشگران کلیدی یا قدرت های اجتماعی در اجرای فرایند مدیریت مشارکتی در راستای تنوع زیستی و مدیریت پایدار زیستگاه سیاه خروس قفقازی در محدوده جغرافیایی روستای خریل در ذخیرگاه زیستکره ارسباران پرداخته شده است. بر اساس نتایج بدست آمده از این تحقیق، کنشگران کلیدی و قدرت های اجتماعی در تصمیمات زیست محیطی مشخص شده و بر اساس شاخص های مرکزیت درجه ورودی و خروجی کنشگران با اقتدار و نفوذ اجتماعی بالا در بین بهره برداران تعیین شده است. کنشگر Yo-Al دارای بالاترین اقتدار اجتماعی و کنشگر Vahe-Eb بیشترین نفوذ اجتماعی را دارا می باشد و هم چنین کنشگر Ka – Gh بالاترین نقش واسطه گری را به خود اختصاص داده است. کنشگران با میزان سرمایه اجتماعی بالاتر نسبت به سایرین به عنوان رهبران محلی در فرآیند مدیریت مشارکتی اکوسیستم مورد مطالعه، تعیین شده است. نتایج این تحقیق در تدوین برنامه عمل مدیریت مشارکتی و پایدار حیات وحش و حفظ تنوع زیستی حائز اهمیت می باشد و روش تحلیل شبکه ای ابزاری مفید در این امر می باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
29 تا 41
لینک کوتاه:
magiran.com/p1356389 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!