مدل سازی انتشار آلودگی صوتی ناشی از کنارگذر غرب اصفهان در پناهگاه حیات وحش قمیشلو با استفاده از مدل SPreAD-GIS

پیام:
چکیده:
یکی از مهم ترین اثرات جاده، ایجاد اختلال در ارتباطات آکوستیک جانوران بر اثر آلودگی صوتی است. مدل سازی الگوهای مکانی انتشار صوت می تواند در درک بهتر و پیش بینی نحوه اثرگذاری آلودگی صوتی بر گونه ها موثر باشد. یکی از مدل های مناسب جهت شبیه سازی نحوه انتشار صوت در اکوسیستم های طبیعی مدل SPreAD-GIS می باشد. در این تحقیق برای اولین بار در کشور از این مدل برای شبیه سازی انتشار صوت ناشی از کنارگذر غرب اصفهان در محدوده پناهگاه حیات وحش قمیشلو استفاده شده است. در این شبیه-سازی از نقشه کاربری اراضی، داده های هواشناسی، نقشه توپو گرافی و خصوصیات منابع صوتی به عنوان ورودی مدل استفاده گردید. نتایج حاصل از شبیه سازی 58 خودرو که به طور تصادفی در طول جاده در داخل پناهگاه انتخاب شدند نشان داد که دامنه تغییرات، شدت صوت بین 0 تا 5/52 دسی بل می باشد. در مناطقی که میزان شدت صوت کمتر از 20 دسی بل است گونه های جانوری هیچ گونه واکنشی نشان نداده و منطقه «آرامش» برای گونه ها محسوب می شود و در مقابل مناطق با شدت صوت بیشتر به عنوان منطقه «تنش و واکنش» گونه های مورد مطالعه می باشد. مقایسه واکنش آهوی ایرانی(Gazella gazella subgutturosa) و قوچ و میش اصفهانی (Ovis orientalis isphahanica) نشان داد که میزان کناره گیری گونه قوچ و میش نسبت به گونه آهو کمتر می باشد که دلیل آن را می توان در نوع زیستگاه انتخابی آنها دانست.
زبان:
فارسی
صفحات:
43 تا 56
لینک کوتاه:
magiran.com/p1356390 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!