اثر محصولات آتش بر جوانه زنی بذر سه گونه غالب در مراتع نیمه استپی زاگرس مرکزی

پیام:
چکیده:
محصولات آتش (دود، خاکستر و حرارت) در بسیاری از موارد به عنوان عاملی مهم در جوانه زنی برخی از گونه ها در اکوسیستم های تحت آتش و بدون آتش سوزی تاثیر دارند. بررسی این موارد به درک بهتر پویایی پوشش گیاهی کمک کرده و می توان از آن برای مدیریت اکولوژیکی و هم چنین احیا مناطق تخریب شده بهره برد. این مطالعه با هدف شناخت عوامل مهم مرتبط با آتش (دود، خاکستر و حرارت) بر جوانه زنی سه گونه بوته ای غالب در مراتع نیمه استپی ایران شامل Astragalus adscendens، Astragalus susianus و Astragalus verus انجام شد. 6 تیمار شامل تنش حرارت (60، 80 و °C120)، دوددهی بذور به مدت 10 دقیقه، محلول خاکستر به میزان 10 گرم بر لیتر و شاهد (بدون اعمال هیچ گونه تیماری) مورد آزمون قرار گرفت. بذور در ژرمیناتور با دمای 5/22-5/17 درجه سانتی-گراد و تناوب نوری 12 ساعت روشنایی و 12 ساعت تاریکی قرار گرفتند. نتایج، نشان دهنده پاسخ های متفاوت این سه گونه به محصولات آتش بود. تیمارهای دود و خاکستر تاثیر معنی داری بر درصد جوانه زنی A. adscendens نداشتند، ولی حرارت کم (°C60) باعث افزایش درصد جوانه زنی و حرارت زیاد باعث کاهش معنی دار آن گردید (01/0P<). درصد جوانه زنی A. verus تحت تیمار دود نسبت به شاهد افزایش پیدا کرد، در حالی که بر A. susianus تاثیری نداشت. تحقیقات بیشتر در این زمینه می تواند اثرات مهمی برای حفاظت، مدیریت محیط زیست و احیای اکوسیستم در مناطق نیمه استپی کشور داشته باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
71 تا 80
لینک کوتاه:
magiran.com/p1356438 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!