بررسی تاثیر ویتامین D3 و عصاره زنجبیل بر علایم بالینی و شدت التهاب در بیماری آنسفالومیلیت خود ایمن تجربی

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
بیماری آنسفالومیلیت خودایمن تجربی(EAE) با ارتشاح لکوسیتی سیستم عصبی مرکزی همراه می باشد. مطالعات نشانگر اثرات ضد التهابی ویتامین D3 و زنجبیل می باشد. هدف این مطالعه بررسی اثر ویتامینD3 و عصاره زنجبیل بر روی علایم بالینی EAE و میزان ارتشاح لکوسیتی است.
مواد و روش ها
مطالعه حاضر از نوع تجربی می باشد. القاء بیماری EAEبا ایمونیزاسیون موش های C57BL/6 با تزریق پپتید 55-35 MOG مخلوط شده با ادجوانت کامل فروند صورت گرفت. گروه های مبتلا به EAE شامل دریافت کننده های ویتامین D3، عصاره زنجبیل، روغن زیتون، بافر فسفات سالین و همچنین PBS به عنوان کنترل تقسیم گردیدند. در روز 31 موش های مورد مطالعه کشته شدند و علایم بالینی، شدت التهاب بیماری و تغییرات وزن نیز تا 30 روز مورد بررسی قرار گرفت. داده های حاصل توسط آزمون آماری t-test مورد بررسی قرار گرفت.
یافته ها
گروه کنترل، علائم بالینی را 10روز پس از القاء نشان دادند. این علایم در گروه دریافت کننده ویتامین D3، و عصاره زنجبیل در روز 13 و 15، پس از القاء EAE دیده شد. میانگین حداکثر شدت بیماری در گروه کنترل ویتامین D3(61/1±87/1)، گروه کنترل زنجبیل(79/1±92/1)، گروه ویتامین D3 (01/1±05/1) و در گروه زنجبیل (81/0± 73/0) می باشد. ویتامین D3 و عصاره زنجبیل به طور معنی داری (05/0=p) باعث افزایش وزن بدن نسبت به گروه کنترل می شوند. موش های تحت درمان ارتشاح سلول های التهابی کمتری را در مقایسه با گروه کنترل نشان می دهند.
نتیجه گیری
نتایج این مطالعه نشان می دهد که ویتامین D3 و عصاره زنجبیل می تواند در جلوگیری از پیشرفت بیماری و نیز کاهش ارتشاح لکوسیتی در CNS موثر باشند.
زبان:
فارسی
صفحات:
683 -694
لینک کوتاه:
magiran.com/p1356748 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.