بررسی اثر نیکوتین در دوران بارداری و شیردهی بر تغییر بیان لامینین آلفا-5 غشاء پایه در لوله های پیچیده دور و جمع کننده ادرار در موش

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
در حال حاضر مشخص شده است مادرانی که در دوران بارداری سیگار مصرف می کنند، بیان فیبرونکتین و لامینین آلفا-5 در بعضی از ارگان های جنین آن ها تغییر می یابد، به عنوان مثال بیان این پروتئین ها در پارانشیم ریه های نوزادان کاهش می یابد. در مطالعه حاضر، اثر نیکوتین در دوران بارداری و شیردهی بر تغییر بیان لامینین آلفا-5 غشاء پایه در لوله های پیچیده دور و جمع کننده ادرار در موش مورد بررسی قرار گرفت.
مواد و روش ها
این مطالعه تجربی بر روی 28 سر موش حامله که به شکل تصادفی به چهار گروه هفت تایی تقسیم شده بودند، صورت گرفت. در گروه آزمایشی روز اول از روز 7 حاملگی تا تولد نوزادان و در گروه آزمایشی روز چهاردهم از روز هفتم بارداری تا 14 روز بعد از تولد نوزادان، نیکوتین به میزان 2 میلی گرم بر کیلوگرم و به صورت داخل صفاقی به مادران تزریق شد. در گروه های سوم و چهارم، به عنوان گروه های کنترل، به ترتیب مشابه با گروه های آزمایشی اول و دوم تحت تزریق میزان و مدت زمان معادلی از سالین قرار گرفتند. بعد از آخرین تزریق کلیه همه نوزادان (متوسط 50 نوزاد در هر گروه) بعد از بیهوشی برداشت شده و با استفاده از روش های ایمنوهیستوشیمی و Real time PCR بیان لامینین مورد بررسی قرار گرفت. داده ها با استفاده از آزمون ناپارامتری Mann-Whitney و آزمون t مستقل تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها
نتایج مطالعه حاضر نشان داد بیان mRNA لامینین آلفا-5 در گروه آزمایش روز اول به میزان 2 برابر در مقایسه با گروه معادل یعنی کنترل روز اول افزایش یافت، اما در گروه آزمایش روز چهاردهم (19/0±62/0) نسبت به گروه کنترل روز چهاردهم (14/0±95/0) کاهش داشت (043/0=p). در روش ایمنوهیستوشیمی در لوله های جمع کننده گروه های آزمایش روز اول و چهاردهم نسبت به گروه های کنترل معادل بترتیب افزایش و کاهش معنی داری از واکنش مشاهده شد (039/0=p)، در حالی که در لوله های پیچیده دور تنها اختلاف معنی داری از نظر شدت واکنش بین گروه آزمایش روز اول و گروه کنترل روز اول مشاهده شد (041/0=p).
نتیجه گیری
مصرف نیکوتین توسط مادر با اثر بر روی بیان لامینین به عنوان یکی از ترکیبات مهم غشاء پایه کلیوی، ممکن است یکی از عوامل موثر در افزایش بیماری های کلیوی در افراد سیگاری باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
509 -522
لینک کوتاه:
magiran.com/p1356795 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.