بررسی تاثیر آموزش رژیم غذایی بر تغییرات فشار خون، وزن و برخی فاکتورهای بیوشیمیایی خون در بیماران همودیالیزی: یک مطالعه کارآزمایی بالینی

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
تغذیه درست در میان بیماران همودیالیزی از مهم ترین عوامل افزایش طول عمر و کاهش بستری شدن در بیمارستان می باشد و گفته می شود مداخلات آموزشی در این خصوص بسیار تاثیر گذار است. این پژوهش با هدف بررسی تاثیر آموزش رژیم غذایی بر برخی فاکتورهای اثرگذار در بیماران همودیالیزی مراجعه کننده به بخش همودیالیز بیمارستان هاجر (س) شهرکرد انجام شد.
روش بررسی
این مطالعه کارآزمایی بالینی در سال 1390 بر روی 100 نفر از بیماران همودیالیزی که به روش نمونه گیری مبتنی بر هدف انتخاب شده بودند انجام شد. برای بیماران مداخله آموزشی شامل آموزش رژیم غذائی مشتمل بر آموزش چهره به چهره همراه با ارائه جزوه آموزشی در دو جلسه طی یک ماه اجرا گردید. تغییرات وزن، فشار خون، کراتینین و اوره خون بیماران قبل از آموزش، دو هفته بعد ویک ماه بعد از آموزش اندازه گیری و اثر آموزش رژیم غذائی بر فاکتورهای ارزیابی شده قبل و بعد از مداخله مقایسه شد.
یافته ها
میانگین سنی بیماران مورد مطالعه 14/15±20/56 سال در محدوده 80-13 سال بود. میانگین وزن بیماران یک ماه بعد از مداخله آموزشی (54/14±66/64 کیلوگرم) نسبت به قبل از مداخله (10/15±50/66 کیلوگرم) کاهش معنی داری نشان داد (002/0=P). میانگین فشار خون سیستولیک و دیاستولیک بیماران قبل از مداخله به ترتیب 12/18±44/152 و 64/7±16/88 میلی متر جیوه و یک ماه بعد از مداخله 08/13±70/128 و 5/7 ±02/79 بود؛ که این کاهش معنی دار گزارش شد (001/0=P). تغییرات میزان کراتینین و اوره خون بیماران، هر دو طی مطالعه کاهش یافت اما تنها میزان کاهش اوره خون معنی دار بود (001/0=P).
نتیجه گیری
آموزش رعایت رژیم غذایی مناسب در این مطالعه توانست موجب کاهش وزن بیماران، بهبود سطح فشار خون و تعدیل فاکتورهای بیوشیمیایی خون شود؛ لذا اجرا و تداوم برنامه های آموزشی در این خصوص توسط مراقبین بهداشتی ضروری و حائز اهمیت می باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
13 -19
لینک کوتاه:
magiran.com/p1356800 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.