ارزیابی دو روش کشت باکتریایی و PCR در تشخیص بیماری لوک آمریکایی و اروپایی

پیام:
چکیده:
لوک آمریکایی و لوک اروپایی دو بیماری باکتریایی بالقوه کشنده لاروهای زنبور عسل در کلنی های آلوده هستند که به ترتیب توسط باکتری های پنی باسیلوس لاروا و ملیسوکوکوس پلوتونیوس ایجاد می شوند. هدف از مطالعه حاضر مقایسه روش های کشت باکتریایی و PCR در تشخیص دو بیماری لوک آمریکایی و لوک اروپایی است. در این مطالعه 30 نمونه لارو دارای علائم بیماری از 30 زنبورستان واقع در شهرهای مختلف استان لرستان جمع آوری گردید. این نمونه ها ابتدا توسط کشت میکروبی و سپس با روش PCR و با استفاده از پرایمرهای اختصاصی مربوط به ژن 16S rRNA از لحاظ وجود بیماری های لوک آمریکایی و لوک اروپایی مورد بررسی قرار گرفتند. تعداد نمونه های مثبت به دست آمده از نظر آلودگی به پنی باسیلوس لاروا توسط کشت میکروبی 10% و با استفاده از روش PCR 3/13% بود. همچنین تمام نمونه های مورد آزمایش هم در کشت میکروبی و هم در روش PCR از لحاظ آلودگی به ملیسوکوکوس پلوتونیوس منفی بودند، اگرچه از 6 نمونه باکتری پنی باسیلوس آلوئی که اندیکاتور لوک اروپایی می باشد، در کشت باکتریایی جدا گردید. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که روش PCR برای تشخیص باکتری پنی باسیلوس لاروا بسیار اختصاصی بوده، بنابراین این روش می تواند باعث بهبود روش های تشخیصی و جایگزین شدن با روش های سنتی کشت جهت تشخیص پنی باسیلوس لاروا گردد. با این حال در خصوص ملیسوکوکوس پلوتونیوس انجام مطالعات بیشتر در مورد روش های تشخیصی پیشنهاد می گردد.
زبان:
فارسی
صفحات:
103 -112
لینک کوتاه:
magiran.com/p1357143 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!