بررسی فعالیت داکسی ریبونوکلئازی در باکتری استافیلوکوکوس پاستوری

پیام:
چکیده:
تمام موجودات زنده آنزیم های نوکلئاز دارند. داکسی ریبونوکلئازها (DNase) گروهی از آنزیم ها هستند که قادرند پیوند های فسفودی استر مولکول DNA را بشکنند. باکتری Staphylococcus pasteuri با استفاده از نشانگر 16S rRNA و آزمون های بیوشیمیایی شناسایی و با شماره دسترسی KC170006 در بانک ژن پایگاه NCBI/EMBL به ثبت رسید. فعالیت آنزیم های داکسی ریبونوکلئاز در باکتری S. pasteuri بدست آمده، با سه روش اسپکتوفوتومتری، فعالیت آنزیم روی DNA خطی و حلقوی، بررسی شد. اثر تیمارهای pH، غلظت NaCl و کاتیون های Mg2+، Ca2+، Mn2+ و Mg2+-Ca2+ نیز روی فعالیت آنزیم ها مورد بررسی قرار گرفت. آنزیم DNase حاصل از باکتری S. pasteuri قادر به برش یگانه مولکول DNA حلقوی است. بررسی های آنزیمی در برش DNA حلقوی نشان داد که این آنزیم بصورت اختصاصی عمل می کند، به طوری که در آزمایش برش پلاسمید pET-21a (+) این آنزیم تنها یک نقطه را برش داد. این آنزیم DNase توانایی برش مولکول DNA دو رشته را ندارد. این اولین گزارش مربوط به آنزیم های DNase در باکتری S. pasteuri است. بیشترین فعالیت آنزیم در حضور NaCl با غلظت 6/0 مولار، 5/5 pH و در حضور هم زمان کاتیون های Mg2+-Ca2+ با غلظت mM 1، مشاهده شد.
زبان:
فارسی
صفحات:
143 -153
لینک کوتاه:
magiran.com/p1357174 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!