بررسی اثرات تاریخ و فاصله کشت روی واکنش جمعیت بهبود یافته پیاز بهبهان نسبت به قارچ Peronospora destructor عامل بیماری سفیدک دروغی

پیام:
چکیده:
بیماری سفیدک دروغی پیاز با عاملBerk Peronospora destructor یکی از بیماری های مخرب پیاز می باشد که هر ساله در مناطق مرطوب و خنک خسارات شدیدی به محصول پیاز وارد می کند. راه های مختلفی از جمله کاربرد قارچکش ها، تغییر تاریخ کاشت و استفاده از ارقام مقاوم برای کنترل بیماری پیشنهاد شده است. این تحقیق به منظور بررسی اثرات تاریخ کاشت و همچنین فاصله ردیفهای کشت و فاصله بوته ها روی ردیفهای کاشت در جمعیت بهبود یافته پیاز بهبهان نسبت به بیماری سفیدک دروغی با هدف امکان کنترل غیر شیمیایی بیماری به صورت یک آزمایش فاکتوریل با سه عامل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با 36 تیمار و 4 تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی بهبهان اجرا شد. 4 تاریخ کاشت نشاء شامل 15 شهریور، 30 شهریور، 14 مهر و 29 مهر به عنوان عامل اصلی و 3 فاصله 20، 30 و 40 سانتی متر بین ردیفها و 5، 5/7 و 10 سانتی متر بین بوته ها روی ردیف ها به عنوان دو عامل دیگر در نظر گرفته شدند. نتایج نشان داد که اثر تاریخ کاشت در سطح 1 درصد و اثر فاصله بین ردیفها و بوتها روی ردیفها در سطح 5 درصد معنی دار بود. به این صورت که شدت بیماری در تاریخ کشت 29 مهر (19/18درصد) نسبت به تاریخ کشت 15 و 30 شهریور (83/90 و 19/93 درصد) کاهش یافت و همچنین شدت بیماری در فاصله 40 سانتی متر ردیفها از هم 19/18 درصد بود و این در حالی است که شدت بیماری در ردیفهای با فاصله 20 سانتی متر از هم 71/72درصد اندازه گیری شد و همینطور شدت بیماری در بوته های با فاصله 5 سانتی متری از هم روی ردیف کشت 42/70 درصد بود. شدت بیماری در بوته هایی با فاصله 10 سانتی متری یاز هم 48/64 درصد اندازگیری گردید.
زبان:
فارسی
صفحات:
17 تا 24
لینک کوتاه:
magiran.com/p1357847 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!