ارزیابی نشانگر مولکولی SU20 در تفکیک ژنوتیپ های حساس و مقاوم ایرانی لوبیا نسبت به قارچ Fusarium oxysporum f.sp. phaseoli عامل پژمردگی (زردی) فوزاریومی

پیام:
چکیده:
پژمردگی فوزاریومی لوبیا با عامل Fusarium oxysporum f.sp.phaseoli یک بیماری مهم است و می تواند خسارت شدیدی را به محصول لوبیا درسراسر جهان وارد نماید و باعث کاهش عملکرد شود. روش های زراعی برای کنترل بیماری به طور کامل وثر نیست، بنابراین ارقام با مقاومت ژنتیکی برای مبارزه با این بیماری توصیه میگردد. به منظور شناسایی ارقام مقاوم آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار و 12 تیمار (شامل ژنوتیپهای مختلف لوبیا) با روش مایه زنی بوته به صورت قرار دادن ریشه آن در سوسپانسیون اسپور بیمارگر انجام شد. بوته ها تا چهار هفته پس از مایه زنی در شرایط گلخانه با دمای30-25 درجه سلسیوس نگهداری شدند. شدت علائم بیماری روی بوته ها با استفاده از مقیاس و دادن نمره از 1 تا 9 برای ارزیابی فنوتیپی مقاومت، اندازهگیری شد. براین اساس به ترتیب ژنوتیپهای ناز، صیاد، WA و صدری مقاوم، جگری، اختر و E9 نیمهحساس و خمین، کپسولی، ایج، شکوفا و تلاش حساس شناختهشدند سپسواکنش ژنوتیپها به قارچبا استفاده از نشانگر اختصاصی Sequence Characterized Amplified Region (SCAR) ارزیابی گردید. بر این اساس ژنوتیپ های اختر، ناز، صدری، صیاد، E9 و WA با جفت آغازگر SU20 تکثیر و در الکتروفورز ایجاد باند750 جفت بازی کردند بنابراین دارای ژن مقاوم A55 میباشند اما ژنوتیپهای تلاش، شکوفا، جگری، ایج، خمین و کپسولی با جفت آغازگر اختصاصی SU20 تولید باند نکردند.
زبان:
فارسی
صفحات:
35 تا 44
لینک کوتاه:
magiran.com/p1357849 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!