محیط رسوبی، دیاژنز و تکامل ویژگی های مخزنی سازند سروک در میدان نفتی سروستان، جنوب شرقی شیراز

پیام:
چکیده:
بخش بالایی سازند سروک به سن سنومانین- تورونین سنگ مخزن اصلی میدان نفتی سروستان در استان فارس می باشد. سازند سروک در این میدان یک توالی کم عمق شونده به بالا را نشان می دهد. بررسی دقیق برش های نازک در دو چاه پنج و شش این میدان نشان می دهد که این سازند از 12 میکروفاسیس تشکیل شده و دسته بندی این میکروفاسیس ها در چهار کمربند رخساره ای رمپ درونی، رمپ میانی، رمپ خارجی و حوضه، حاکی از تشکیل این سازند در یک پلاتفرم کربناته از نوع رمپ هموکلینال است. شواهد پتروگرافی نشان می دهند که این رخساره ها تحت تاثیر محیط های دیاژنزی دریایی، جوی (ائوژنتیک و تلوژنتیک) و تدفینی قرار گرفته اند. انحلال جوی و شکستگی ها مهم ترین فرایند های افزاینده ی کیفیت مخزنی و سیمانی شدن و تراکم مهم ترین فرایند های کاهنده کیفیت مخزنی هستند. ارزیابی تکامل مخزن نشان می دهد دیاژنز جوی در زمان رویداد ناپیوستگی های سنومانین-تورونین و تورونین میانی، تاثیر قابل توجهی بر رخساره های پشته زیرآبی، ریف های تکه ای و واریزه های آن ها اعمال نموده و با ایجاد تخلخل های قالبی و حفره ای به ویژه در تورونین میانی سبب بهبود کیفیت مخزنی در این رخساره ها گردیده است.
زبان:
فارسی
صفحه:
30
لینک کوتاه:
magiran.com/p1358773 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.