تاثیر نفوذ شیرابه بر ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک محل دفن زباله شهری (مطالعه موردی:محل دفن تنکابن)

پیام:
چکیده:
در این پژوهش میزان آلودگی BOD5، COD، غلظت عنصرهای گوناگون معدنی با اندازه گیری پارامترهای گوناگون شیمیایی از جمله کلرید، بی کربنات، pH، EC، TDS و میزان فلزهای سنگین (Cr، Cd، Pb، Zn، Fe، Mn) در نمونه های شیرابه و همچنین درصد رطوبت، بی کربنات، کلرید، پتاسیم و pH ناشی از تاثیر نفوذ شیرابه در عمق های گوناگون خاک های آلوده محل دفن زباله و خاک های تمیز مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. نتیجه های به دست آمده از نسبت BOD5 به COD برابر 0/35 نشان می دهد که شیرابه از نظر زیستی قابل تجزیه بوده و این محل در زمره ی محل های دفن قدیمی به شمار می آید. تغییر pH خاک در عمق های گوناگون نشان می دهد که به علت تجزیه مواد آلی شیرابه در خاک و تولید ترکیب های اسیدهای آلی ضعیف و کربن دی اکسید مقدار آن در عمق ابتدا کاهش یافته و درنتیجه حد روانی افزایش می یابد ولی در میزان حد خمیری خاک تغییر چندانی به وجود نمی آورد و در نتیجه دامنه خمیری خاک افزایش می یابد ولی در عمق بیشتر مقدار آن افزایش می یابد.
زبان:
فارسی
صفحه:
63
لینک کوتاه:
magiran.com/p1359380 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.