تاثیر ترکیبی رژیم های نوری و جیره های غذایی جلبکی بر رشد و تولید در آنتن منشعب آب شیرین Ceriodaphnia quadrangula

پیام:
چکیده:

این تحقیق با هدف تاثیررژیم های مختلف نوری و جیره های جلبکی بطور ترکیبی بر میزان رشد و تولید در C. quadrangula انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل 4 رژیم نوری: 4L:4D (4 ساعت نور: 4 ساعت تاریکی)، 6L:6D، 8L:8D و 12L:12D و 2 جیره جداگانه جلبک سبز Scenedesmus quadricauda و Chlorella vulgaris بود که بصورت یک طرح کاملا تصادفی با 6 تکرار انجام شد. نتایج نشان داد که تراکم جمعیت، میزان رشد ویژه و زمان دوبرابر شدن جمعیت C. quadrangula درتیمارهای مختلف آزمایش شده تفاوت معنی داری دارد (05/0>P). میانگین بالاترین تراکم آنتن منشعب C. quadrangula تغذیه شده با جلبک S. quadricauda در تیمارهای 4L: 4D، 6L:6D، 8L:8D و 12L:12D به ترتیب 9/50 ± 1000 (میانگین± خطای استاندارد)، 3/57 ± 4/571، 3/62 ± 5/690 و 7/ 58± 1000 فرد در لیتر در حالیکه این تیمارها با جلبک C. vulgaris به ترتیب برابر 0/46± 9/1642، 2/72 ± 9/2261، 0/75 ± 8/1023 و 3/80 ± 1/2619 فرد در لیتر در دوره آزمایش به دست آمد. همچنین میانگین میزان رشد ویژه بدست آمده در تیمارهای مختلف دامنه ای از 04/0 تا 11 /0 در روز داشت. این تحقیق مبین ان است که C. quadrangula قابلیت پرورش در رژیم های مختلف نوری و همچنین جیره های جلبکی را دارد اما می توان با استفاده ازترکیب شرایط پرورش 12L:12D و جلبک C. vulgaris مناسب ترین عملکرد را فراهم نمود.

زبان:
فارسی
صفحات:
194 -206
لینک کوتاه:
magiran.com/p1359779 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.