حل عددی مدل شار- رانشی جریان دوفازی با روش پایستار در امتداد مسیر مرکزی PRICE-C

پیام:
چکیده:
جریان های دوفازی در صنایع نفت و گاز و نیروگاه های هسته ای از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند. در تحقیق حاضر از مدل شار رانشی برای مدل سازی ریاضی جریان های دوفازی استفاده شده و تحلیل هذلولوی آن نیز انجام شده است. برای حل عددی معادلات هذلولوی مدل شار رانشی، از روش پایستار در امتداد مسیر مرکزی اولیه PRImitive CEntered) PRICE-C) استفاده شده است. به دلیل اینکه در این روش برای حل سیستم معادلات نیاز به محاسبه تمام ساختار مشخصه سیستم نیست، سرعت حل بالا می باشد. مسائل لوله ضربه، موج انبساطی و انبساط گذر صوتی با استفاده از این روش حل شده است. نتایج به دست آمده نشان دهنده این است که روش PRICE-C توانایی بالایی در تسخیر ناپیوستگی های میدان جریان دارد و به خوبی می تواند رفتار جریان را پیش بینی نماید.
زبان:
فارسی
صفحات:
29 تا 38
لینک کوتاه:
magiran.com/p1360255 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!