برون دادهای پژوهشی پایان نامه های کارشناسی ارشد پرستاری و سطوح شاهدمحوری آنها

پیام:
چکیده:
مقدمه
پایان نامه های پرستاری یکی از مهم ترین منابع تولید علم و ایجاد شواهد برای عمل پرستاری هستند. هدف از مطالعه ی حاضر، بررسی برون دادهای پژوهشی پایان نامه های کارشناسی ارشد پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی مشهد و سطح شواهد حاصل از آنها بود.
روش ها
پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی مقطعی است. به منظور انجام این مطالعه، کلیه پایان نامه های کارشناسی ارشد پرستاری انجام شده طی سال های 1381 تا 1390 در دانشکده پرستاری و مامایی مشهد، بررسی و مقالات حاصل از آنها، از طریق مراجعه به پایگاه های اینترنتی معتبر مورد جستجو قرار گرفت. مقالات حاصل از نظر سطح شاهدمحوری و نوع مجله ای که در آن به چاپ رسیده اند مورد بررسی قرار گرفتند.
نتایج
92 پایان نامه در فاصله زمانی مذکور نگارش شده بود. از این پایان نامه ها، 70 مقاله تاکنون منتشر شده است. 39 درصد از پایان نامه های مورد بررسی در سطح شش (مطالعات توصیفی،کیفی، مقطعی)، 38 درصد در سطح چهار (مطالعات موردشاهدی و هم گروهی) و 23 درصد در سطح دو (مطالعات کارآزمایی بالینی تصادفی) شاهدمحوری قرار داشتند. مقایسه ی پنج ساله اول و دوم نشان داد که روش پژوهش به کار گرفته شده در پایان نامه ها، در نیمه اول زمان مورد بررسی، 38 درصد و در نیمه دوم 77 درصد، از نوع نیمه تجربی و تجربی بودند. همچنین 41 درصد از پایان نامه ها در نیمه اول منتج به چاپ مقاله علمی- پژوهشی شده اند که این رقم به 82 درصد در نیمه دوم ارتقا یافته است.
نتیجه گیری
متدولوژی پایان نامه های پرستاری به سوی پژوهش های متمرکز بر مداخلات بالینی و چالش های روز پرستاری تغییر جهت داده است و مقالات حاصل از این پژوهش ها در مجلات معتبرتر در حال انتشار است. در عین حال با توجه به اهمیت مراقبت مبتنی بر شواهد، ضروری است ساز وکارهای فردی و سازمانی برای افزایش سطح شاهدمحوری پژوهش ها، اجرا گردد.
زبان:
فارسی
صفحات:
879 تا 887
لینک کوتاه:
magiran.com/p1360417 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!