تغییر مراحل رفتاری در رژیم غذایی دریافت کالری متعادل: تاثیر سازه های موازنه تصمیم گیری و خودکارآمدی در زنان چاق یا دارای اضافه وزن

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
اثر بخشی سازه های مدل فرانظریه ای برای تغییر رفتارهایی غذایی به وسیله برخی مطالعه ها سئوال برانگیز شده است. هدف این مطالعه بررسی ارتباط میان سازه های خودکارآمدی و موازنه تصمیم گیری بود که این دو به عنوان متغیرهای واسطه انتقال در بین مراحل تغییر رفتار پیروی از رژیم غذایی دریافت کالری متعادل در میان زنان چاق و یا دارای اضافه وزن شهر یاسوج بود.
روش بررسی
داده های پایه این مطالعه توصیفی تحلیلی، مربوط به 447 زن چاق ویا دارای اضافه وزن بوده و با استفاده از روش خوشه ایتصادفی انتخاب شدند. بر اساس مدل فرا نظریه ای، افراد در تلاش برای تغییر رفتار، از خلال مجموعه ای از مراحل شامل؛ پیش تاملی، تاملی، آمادگی، عمل و نگهداری عبور می کنند و دو سازه موثر بر مراحل تغییر رفتار، خودکارآمدی و موازنه تصمیم گیری می باشد. متغیرهای دموگرافیک و تن سنجی و همچنین سازه های مراحل رفتار با استفاده از پرسشنامه های روا و پایا مورد سنجش قرار گرفتند.
یافته ها
از متغیرهای دموگرافیک و تن سنجی، فقط توزیع تغییرات سطح سواد قبل از دبیرستان در بین مراحل رفتار(P=.047،OR=.502، %95 CI=.255 ~. 990) معنی دار بوده، تغییرات خود کارآمدی(F(4.425)= 27.09، P=. 0001)، موازنه تصمیم گیری(F(4.394)، P=. 004) و فواید تغییر رفتار(F(4.430)=5.35، P=0001) معنی داری بودند. تغییرات هزینه های تغییر رفتار معنی داری نبود(F 4.400)=1.83، P=.123).
نتیجه گیری
یافته های این مطالعه، الگویی اختصاصی از سازه هایی مانند خودکارآمدی، موازنه تصمیم گیری و فواید تغییر را مورد تایید قرار داد که حرکت زنان در بین مراحل پنج گانه تغییر رفتار پیروی از رژیم غذایی دریافت کالری متعادل را پیش بینی می کردند.
زبان:
فارسی
صفحه:
902
لینک کوتاه:
magiran.com/p1361111 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!