بررسی عوامل موثر بر پذیرش و بکارگیری تجارت الکترونیک B2B در بین شرکت های صادر کننده ایرانی در صنعت چاپ

پیام:
چکیده:
با توجه به اهمیت موضوع جهانی شدن و فرایند تغییر، گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات و استفاده از تجارب الکترونیک B2B توسط شرکت های چاپی در سراسر جهان بعنوان روش انجام کسب و کار، تحقیق حاضر جهت بررسی عوامل موثر بر پذیرش و بکارگیری تجارت الکترونیک B2B در بین شرکتهای صادر کننده نمونه ایرانی در صنعت چاپ به منظور ترکیب بهینه این عوامل و ایجاد تفکری کاربردی از تجارب الکترونیک شرکت با شرکت (B2B) انجام گردیده است.
جامعه آماری مورد مطالعه شامل 300 مورد از شرکت های چاپی صادر کننده ایرانی می باشد و نمونه مورد مطالعه 101 مورد از بین همین شرکت ها براساس فرمول کوکران تعیین گردیده است.
تحقیق از نظر قلمرو مکانی، تحقیقات به صورت میدانی بوده و همچنین از طریق اینترنتی و کتابخانه ای هم بهره کافی برده شده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی- پیمایشی است؛ از طرفی چون رابطه بین ا فزایش پذیرش و بکارگیری تجارت الکترونیکی B2B بعنوان متغیری وابسته با متغیرهای مستقل، عوامل موثر بر تجارت الکترونیکی می پردازد، از نوع همبستگی است. از طرفی زمان تحقیق به صورت مقطعی در بازه زمانی آبان ماه تا دی ماه 1391 بوده و جمع آوری داده های مورد نیاز تحقیق از طریق پرسشنامه (شامل13 سوال با پاسخ هایی براساس طیف لیکرت) و توزیع آن در بین شرکت های صادر کننده ایرانی در زمینه چاپ انجام گرفته است. همچنین از آزمون رگرسیون برای بررسی میزان تاثیر هر یک از عوامل موثر بر پذیرش و بکارگیری تجارت الکترونیکی شرکت با شرکت استفاده شده است.
نتایج بدست آمده از آزمون فرضیات این پژوهش نشان داد که از دیدگاه شرکت های چاپی صادرکننده، عامل ساختار سازمانی به عنوان یک عامل اصلی و تاثیرگذار بر پذیرش و بکارگیری تجارت الکترونیکی B2B در بین شرکت های چاپی محسوب می شود. سایر عوامل به ترتیب عوامل زمینه ای، ویژگی نوآوری، عوامل ارتباطی بر پذیرش و بکارگیری تجارت الکترونیک B2B در بین شرکت های صادر کننده در زمینه چاپ تاثیرگذار خواهند بود.
زبان:
فارسی
در صفحه:
41
لینک کوتاه:
magiran.com/p1363183 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.