بررسی نظر ناشران در خصوص انواع رسانه های ارتباط جمعی در فروش و معرفی کتاب

پیام:
چکیده:
تبلیغات عاملی بسیار مهم و اساسی برای پیروزی و پیشبرد سریع اهداف است و جایگاهی مهم و نقشی تعیین کننده در فعالیت های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی پیدا کرده است. با توجه به اینکه یکی از مراحل مهم نشر کتاب، مبحث فروش کتاب است، تبلیغات کتاب از طریق رسانه های مختلف می تواند یکی از روش های کارآمد در فروش کتاب های ناشران باشد. هدف اصلی این پژوهش، شناسایی کارآمدترین رسانه ی ارتباط جمعی و تاثیر آن در تبلیغ و فروش کتاب است که در این باره به تدوین سوالی اصلی تحت عنوان: چه رابطه ای میان فروش کتاب و تبلیغات کتاب در رسانه های ارتباطی جمعی وجود دارد؟ و سوال فرعی: کدام یک از رسانه های ارتباط جمعی بیشترین تاثیر را در معرفی و تبلیغ کتاب های استان خراسان دارند؟ پرداخته ایم و نظر ناشران را در این خصوص بررسی کرده ایم. روش پژوهش از نوع کاربردی و جامعه ی آماری ان از بین 254 ناشر فعال در استان خراسان و با استفاده از فرمول های آماری تعداد 153 واحد است که به صورت تصادفی انتخاب شدند و پرسش نامه را تکمیل کردند. بعد از جمع آوری پرسش نامه ها و تحلیل یافته های پژوهش، نتایج به دست آمده حاکی از معناداربودن رابطه ی بین فروش کتاب ناشران و تبلیغات آن در رسانه های ارتباط جمعی است و فرضیه ی اصلی پژوهش را تایید می کند.
زبان:
فارسی
در صفحه:
59
لینک کوتاه:
magiran.com/p1363203 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.