بررسی ارتباط حمایت اجتماعی و احساس رضایت مندی از زندگی در میان سالمندان ساکن آسایشگاه های شهر تهران

پیام:
چکیده:
اهداف
هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی ارتباط حمایت اجتماعی و رضایتمندی از زندگی در سالمندان ساکن آسایشگاه های شهر تهران بود.
مواد و روش ها
مطالعه حاضر از نوع مقطعی – همبستگی بوده و جامعه ی آماری این تحقیق شامل تمامی سالمندان ساکن در آسایشگاه های شهر تهران می باشد که از میان آنان، 150 نفر (105 نفر مرد و 45 نفر زن) سالمند ساکن در آسایشگاه های مناطق 3، 10 و20 شهر تهران بصورت خوشه ایو تصادفی ساده، به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه ی حمایت اجتماعی واکس (SS-A) و پرسشنامه ی رضایت مندی از زندگی داینر بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss17 و آمار توصیفی نظیر میانگین، انحراف معیار و آمار استنباطی نظیر آزمون همبستگی پیرسون، t مستقل، رگرسیون دو متغیره ی خطی به روش ورود، و آزمون کلوموگروف- اسمیرنوف جهت بررسی پارامتریک بودن داده ها مورد استفاده قرار گرفت.
یافته ها
نتایج این پژوهش نشان داد که رابطه ی معناداری بین حمایت اجتماعی و رضایت مندی از زندگی در سالمندان ساکن آسایشگاه ها وجود دارد (p=0/035) ولی تفاوت معناداری در حمایت اجتماعی (p=0/082) و رضایت مندی از زندگی (p=0/061) بین سالمندان زن و مرد یافت نشد. نتایج تحلیل رگرسیون حاکی از این بود که متغیر حمایت اجتماعی در سالمندان ساکن در آسایشگاه ها دارای رابطه ی خطی با متغیر رضایت مندی از زندگی است و می تواند تغییرات مربوط به آن را پیش بینی نماید.
نتیجه گیری
بر اساس نتایج تحقیق حاضر، دریافت حمایت اجتماعی از طرف خانواده، دوستان و آشنایان می-تواند میزان رضایت مندی از زندگی در میان سالمندان ساکن آسایشگاه را ارتقا بخشد.
زبان:
فارسی
در صفحه:
7
لینک کوتاه:
magiran.com/p1364042 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!