اثر تنظیمی آنتاگونیست گیرنده 5-HT4هیپوکامپ پشتی (CA1) بر فراموشی ناشی ازACPA در موش کوچک آزمایشگاهی

پیام:
چکیده:
در این پژوهش آثار تزریق دو طرفه آنتاگونیست گیرنده 4 سروتونینی (RS23597-190) در هیپوکامپ پشتی (CA1) بر حافظه ترس القا شده توسط ACPAدر موش های کوچک آزمایشگاهی بررسی شد. برای بررسی حافظه ترس در موش های کوچک آزمایشگاهی نر نژاد NMRIاز روش شرطی شدن ترس توسط دستگاه شرطی سازی ترس استفاده شد و 24 ساعت پس از آموزش حافظه حیوان مورد بررسی قرار گرفت. تزریق درون صفاقی آگونیست گیرنده(ACPA (CB1با دوزهای 0/005، 0/05 و 0/5 میلی گرم بر کیلوگرم باعث تخریب حافظه ترس و ایجاد فراموشی گردید. بعلاوه، تزریق درونCA1 آنتاگونیست گیرنده(RS23597-190 (5- HT4، با دوزهای 0/01، 0/1 و 0/2 میکروگرم بر موش به تنهایی، اثر چشم گیری بر حافظه ترس نداشت. اما تزریق هم زمان دوز بی اثر آن (0/01 میکروگرم بر موش) با تمام دوزهایACPA، تخریب حافظه ترس ناشی ازACPA را برگرداند. نتایج قویا نشان می دهد که هیپوکامپ پشتی نقش مهمی در فراموشی ترس ناشی از کانابینوئیدها دارد. و در این میان سیستم سروتونرژیک ناحیه CA1در تخریب حافظه ترس القا شده باACPA اثر می گذارد.
زبان:
فارسی
صفحات:
49 تا 62
لینک کوتاه:
magiran.com/p1364288 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!