بررسی میزان آگاهی زنان باردارمراجعه کننده به مراکز بهداشتی-درمانی شهر ایرانشهر در مورد مصرف اسید فولیک در سال1389

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
با توجه به این که اسید فولیک درسنتز، پروتئین وگلبول های DNA قرمز خون نقش مهمی دارد یکی از ویتامین های مهم دوران بارداری است. کمبود اسید فولیک در زنان باردار می تواند نقایص قلبی و عصبی در جنین و آنمی در مادر ایجاد کند بنابراین مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان آگاهی زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی-درمانی شهر ایرانشهر در مورد مصرف اسید فولیک در سال 1389انجام شده است.
موادوروش ها
پژوهش حاضر، یک مطالعه مقطعی است و نمونه این مطالعه شامل400 زن ایرانی باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی سطح شهر ایرانشهر از اردیبهشت تا پایان تیرماه سال 1389می باشدکه براساس جمعیت تحت پوشش هر مرکز، به روش خوشه ایسهمیه ای انتخاب شده اند. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه ای است که اعتبار آن از طریق اعتبار محتوا و ثبات آن به روش ضریب آلفا کرونباخ تعیین شده است. اطلاعات در یک نوبت و حضوری جمع آوری گردیده و در نهایت با آمار توصیفی و آزمون های مجذورکای، فیشر و پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها
نتایج نشان داد میانگین سنی نمونه های مورد بررسی 6/5 ± 17 /26 سال و میانگین آگاهی نمونه ها در رابطه با اسید فولیک1/4 ± 069/25 با حداقل 15و حداکثر نمره آگاهی36 بود. به عبارتی 1 درصد دارای آگاهی ضعیف، 3/83 درصد آگاهی متوسط و 9 درصد آگاهی خوبی داشتند. بیشترین آگاهی (بیشترین پاسخ درست) در مورد گزینه های «اسیدفولیک باید روزی یک عدد مصرف شود» و «اسید فولیک به صورت قرص است» (8/75%) و کمترین آگاهی مربوط به گزینه «در مشکلات گوارشی مصرف اسیدفولیک منعی ندارد» بود. که3/50 درصد پاسخ نادرست دادند. در مطالعه حاضر، بیشترین منبع دریافت اطلاعات در مورد اسیدفولیک، پزشک و کارکنان بهداشتی (6/67%) بودند. متاسفانه بیش از نیمی از نمونه ها (3/55%) گاهی در بارداری اسیدفولیک مصرف نکرده بودند که عمده ترین دلیل آن را فراموشی، (32%) ذکرکردند. میزان آگاهی درباره اسیدفولیک با سطح تحصیلات والدین، شغل پدر، سن مادر، مصرف کنونی اسیدفولیک، تاریخچه مثبت سقط، آنمی و تولد نوزاد نارس ارتباط معنی داری داشت(05/0 p<).
نتیجه گیری
با توجه به این که بیش از نیمی از نمونه ها مصرف اسیدفولیک مرتب نداشته و دلیل عمده آن را فراموشی ذکرکردند ضروری است در زمینه این مسئله مهم، برنامه های آموزشی با تاکید بیشتر گذارده شده و در هر بار مراجعه زن باردار این موضوع (مصرف منظم اسیدفولیک) یادآوری شود و از سوی دیگر چون اسید فولیک باید از سه ماه قبل از بارداری شروع شود مطلوب است که آموزش مصرف آن در برنامه های مشاوره قبل از ازدواج گنجانده شود تا زنان جوانی که از روش پیشگیری بعد از ازدواج استفاده نمی کنند به دلیل احتمال بالای بارداری در سال اول، مصرف اسیدفولیک را هر چه سریع تر آغاز کنند.
زبان:
فارسی
صفحات:
53 -61
لینک کوتاه:
magiran.com/p1365772 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.