ارتباط عوامل استرس زای شغلی با سلامت عمومی کادر پرستاری شاغل در بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان درسال 1384

چکیده:
زمینه و هدف
عوامل استرس زای مختلفی درحرفه پرستاری وجود دارد که این عوامل می تواند سبب کاهش کیفیت عملکرد پرستاران و بروز مشکلات مرتبط با سلامت آنها گردد. مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط عوامل استرس زای شغلی با سلامت عمومی پرستاران شاغل در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام شده است.
مواد و روش ها
در این مطالعه توصیفی همبستگی، 170 پرستار شاغل در بخش های مختلف بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان که شرایط ورود به مطالعه را داشتند نمونه های پژوهش را تشکیل دادند. نمونه گیری به روش طبقه بندی بود. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه استرس شغلی تافت اندرسون و سلامت عمومی گلدبرگ بود. داده ها با استفاده از آمار توصیفی و تحلیلی تجزیه و تحلیل شد.
یافته ها
نتایج مطالعه نشان داد که 47/73درصد پرستاران مورد بررسی از نظر شدت استرس شغلی در سطح متوسط بودند. تعارض با پزشکان بیشترین ارتباط را با استرس شغلی پرستاران داشته و وضعیت تاهل و ساعت کاری با شدت استرس شغلی پرستاران ارتباط معنادار آماری نشان داد(001/0 p<).
بین اجزای مختلف استرس شغلی و امتیاز کسب شده آنها با سلامت عمومی ارتباط مثبت و معنی دار آماری وجود داشت (05/0 (p<.
نتیجه گیری
بر اساس یافته های مطالعه، استفاده از روش های مناسب به منظور پیشگیری و کنترل عوامل استرس زای شغلی در سطح فردی و سازمانی توصیه می گردد.
زبان:
فارسی
صفحات:
45 -52
لینک کوتاه:
magiran.com/p1365774 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.