نیازهای آموزشی ماماهای شاغل در شهرستان رفسنجان در زمینه مراقبت های قبل، حین و پس از زایمان در سال 1389

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
مرگ و میر ناشی از عوارض مرتبط با بارداری سالانه بیش از نیم میلیون نفر برآورد شده است. آموزش و به کارگیری نیروهای ماهر در بخش سلامت، نخستین گام در ارتقاء کیفیت خدمات می باشد و نیازسنجی آموزشی برای ایجاد و تضمین یک آموزش اثربخش ضروری است. این مطالعه با هدف تعیین نیازهای آموزشی ماماها در زمینه بهداشت باروری انجام گرفته است.
مواد و روش ها
پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی است که به صورت سرشماری بر روی 97 مامای شاغل در بخش های خصوصی و دولتی شهرستان رفسنجان انجام گرفت. از بین حیطه های مختلف بهداشت باروری، سه حیطه اصلی مراقبت دوران بارداری، زایمان و پس از زایمان انتخاب شدند و نیازهای آموزشی ماماها در این حیطه ها مورد بررسی قرار گرفت. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه ای مشتمل بر دو بخش بود. در بخش اول خصوصیات دموگرافیک و در بخش دوم نیازهای آموزشی ماماها مورد سوال قرار گرفت. اعتبار پرسشنامه از طریق اعتبار محتوا و پایایی آن از راه آزمون مجدد تعیین شد.داده های با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون های آماری کروس کال والیس و توکی تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها
نتایج نشان داد که بیشترین نیاز آموزشی در زمینه مراقبت های دوران بارداری، در حیطه«گرفتن شرح حال و انجام معاینات دوران بارداری با میانگین 25/56 درصد قرارداشت و در قسمت مراقبت های حین زایمان بیشترین نیاز آموزشی به»موارد غیرطبیعی یا موارد خطر در زایمان«با میانگین 5/54درصد و در مراقبت های پس از زایمان، بیشترین نیاز آموزشی به» تغذیه بعد از زایمان«با میانگین 5/64 درصد تعلق گرفت.
نتیجه گیری
یافته های این مطالعه نشان داد نیازهای آموزشی ماماها در زمینه بهداشت باروری شامل: شرح حال و معاینات دوران بارداری، موارد خطر در زایمان و تغذیه بعد از زایمان می باشد. مسئولین محترم آموزش مداوم مامایی می توانند در خصوص موارد اعلام شده اولویت های آموزش مامایی را مورد بازبینی قرار داده و در برنامه های آموزشی خود لحاظ نمایند.
زبان:
فارسی
صفحات:
25 -31
لینک کوتاه:
magiran.com/p1365777 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.