همبستگی افسردگی و شاخص توده بدنی در نوجوانان دختر شهر خوی در سال 1388

چکیده:
زمینه و هدف
نوجوانان امروز جمعیت بزرگسال آینده را تشکیل می دهند و هر قدر این جمعیت در حال حاضر سالم تر باشند، بزرگسالان آینده سالم تر خواهند بود. از طرفی مشکلات دوران نوجوانی می تواند به عنوان یکی از عوامل خطر برای ابتلاء به مشکلات روحی و روانی به خصوص افسردگی باشد و رضایت از شکل و اندازه بدن عامل تعیین کننده در اعتماد به نفس و سلامت روانی نوجوان است. افزایش وزن و چاقی سبب افزایش احتمال افسردگی در فرد می شود به همین دلیل این مطالعه با هدف تعیین همبستگی افسردگی و شاخص توده بدنی در نوجوانان دختر شهر خوی در سال 1388 صورت گرفته است.
مواد و روش ها
این پژوهش یک مطالعه همبستگی توصیفی است که 200 نفر از دانش آموزان دختر دبیرستان های دولتی شهر خوی به روش تصادفی چند مرحله ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه مخصوص اطلاعات دموگرافیک، آزمون استاندارد زونگ، قدسنج و وزنه عقربه ای بود و از روش های آمار توصیفی و نرم افزار SPSS جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. روش های آماری توصیفی شامل جدول توزیع فراوانی مطلق و نسبی و میانگین و انحراف معیار بود.
یافته ها
براساس یافته های این پژوهش 7/65 درصد از نظر شاخص توده بدنی در سطح نرمال و 8/2 درصد آنها چاق، 8/78 درصد دارای خلق طبیعی و 7/16 درصد افسردگی خفیف داشتند. آزمون آماری پیرسون نشان دهنده ارتباط معنی دار بین شاخص توده بدنی و افسردگی در واحدهای مورد پژوهش بود.(003/0 p=)
نتیجه گیری
با توجه به این که چاقی در دوران نوجوانی می تواند اعتماد به نفس را کاهش داده و باعث افسردگی گردد که این مشکل در خانم ها شایع تر می باشد لذا بررسی و درمان افزایش وزن و افسردگی می تواند سلامت جسمی و روانی فرد را بهبود بخشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
17 -24
لینک کوتاه:
magiran.com/p1365778 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.