میزان آگاهی از اصول خود مراقبتی در بیماران سندرم حاد کرونری مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی علی ابن ابیطالب(ع) رفسنجان درسال1388

چکیده:
زمینه و هدف
سندرم حاد کرونری به عنوان اولین عامل مرگ و میر در کشور ما سالانه 110000 نفر را به کام مرگ می کشد. فعالیت جسمی، تغییر رژیم داروئی و رژیم غذایی جزء رفتارهای خود مراقبتی هستند که برای درمان سندرم حاد کرونری توصیه می شوند. افزایش آگاهی مردم و درک آنها از عوامل خطرزای بیماری و آموزش رفتارهای خود مراقبتی می تواند موجب ارتقای سلامتی بیماران عروق کرونری شود. بیماران قلبی، برای مواجهه با مشکلات بیماری، نیاز به رفتارهای خود مراقبتی دارند، لذا شناسایی این رفتارها و تشویق بیمار جهت مشارکت و قبول مسئولیت در انجام صحیح آنها منجر به کنترل عوارض بیمار ی خواهد شد. لذا این پژوهش با هدف سنجش میزان آگاهی بیماران قلبی از اصول خود مراقبتی انجام گرفت.
مواد و روش ها
مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی است که بر روی 352 بیمار مبتلا به بیماری های عروق کرونری و بستری در بخش های قلب (مراقبت های ویژه قلب” CCU” و آنژیوگرافی) مرکز آموزشی درمانی علی ابن ابیطالب رفسنجان در سال 1388 به روش غیر احتمالی آسان و مبتنی بر هدف انجام گرفت. اطلاعات مورد پژوهش به وسیله پرسشنامه اطلاعات فردی و پرسشنامه مربوط به اصول خود مراقبتی مشتمل بر3 حیطه رژیم داروئی، غذائی و فعالیت های فیزیکی و به طریق مصاحبه جمع آوری گردید. آنالیز اطلاعات نیز با استفاده از آزمون های آماری توصیفی و نرم افزار spss15 انجام پذیرفت.
یافته ها
4/53 درصد (188 نفر) نمونه ها مرد و میانگین سنی کل نمونه ها 45/11± 86/60 بود. 81 درصد نمونه ها از آگاهی متوسط برخوردار بودند. به طوری که نمونه های مورد پژوهش در حیطه رژیم داروئی9/36درصد، 7/59 درصد، 4/3درصد به ترتیب آگاهی ضعیف، متوسط و خوب، در حیطه رژیم غذایی 2/16 درصد،3/71 درصد، 5/12 درصد به ترتیب آگاهی ضعیف، متوسط و خوب و در حیطه فعالیت های فیزیکی 6/11 درصد، 8/64 درصد، 6/32درصد به ترتیب آگاهی ضعیف، متوسط و خوب برخوردار بودند.
نتیجه گیری
دانش خود مراقبتی در بیماران دچار سندرم حاد کرونری نسبتا پائین می باشد و با توجه به این که آموزش خود مراقبتی به بیماران از اصلی ترین وظایف پرستاری است و افراد مبتلا به بیماری های قلبی نیازمند آموزش مداوم و مستمر می باشند، لذا آموزش خود مراقبتی به این بیماران در راس اقدامات پرستاری توصیه می شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
8 -16
لینک کوتاه:
magiran.com/p1365780 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.