تاثیر وزن بنه مادری و محلولپاشی بر ویژگی های بنه دختری و عملکرد گل زعفران (Crocus sativus L.) در سال اول

پیام:
چکیده:
زعفران (Crocus sativus L.) از گیاهان بومی و ارزشمند ایران است که مصرف صحیح عناصر غذایی در رشد و نمو و تولید محصول آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از آنجائیکه زعفران از طریق بنه تکثیر می یابد، لذا تولید بنه های دختری قوی از طریق تغذیه مناسب همواره مورد توجه بوده و محلولپاشی عناصر غذایی یکی از روش های کمکی در تغذیه گیاهی محسوب می شود. این آزمایش با هدف بررسی اثرات وزن های مختلف بنه مادری کشت شده و سطوح مختلف غلظت محلولپاشی بر ویژگی های بنه دختری و عملکرد گل زعفران انجام شد. بدین منظور آزمایشی طی سالهای 1390 تا 1391 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار سطح وزن بنه مادری (گروه های وزنی 3-1/1، 5-3/1، 7-5/1 و 9-7/1 گرم) و چهار سطح محلولپاشی با محلول غذایی کامل (غلظت های 0، 6، 8 و 10 در هزار) و در سه تکرار انجام شد. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که وزن بنه مادری اثر معنی داری بر ویژگی های مورد مطالعه بنه و گل زعفران دارد. در بین تیمارهای آزمایش، استفاده از بنه مادری با گروه وزنی 9-7/1 گرم، بیشترین تعداد کل بنه در واحد سطح (408 بنه در مترمربع)، بیشترین عملکرد بنه (809 گرم در مترمربع) و بیشترین عملکرد گل تر (5/25 گرم در مترمربع) را نشان داد. با کاهش وزن بنه های کشت شده تعداد و عملکرد بنه، گل و کلاله زعفران کاهش یافت. تاثیر تیمارهای مختلف محلولپاشی و همچنین اثر متقابل وزن بنه مادری و محلولپاشی بر ویژگی های مورد مطالعه بنه و گل زعفران معنی دار نبود. به طور کلی نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که استفاده از بنه مادری با وزن بیشتر تاثیر مثبت و معنیداری بر ویژگی های مورد مطالعه بنه دختری و گل زعفران دارد؛ لذا توصیه می شود برای دستیابی به عملکرد بالای زعفران، تا حد امکان از بنه های درشت با وزن بیشتر استفاده گردد.
زبان:
فارسی
صفحات:
73 -84
لینک کوتاه:
magiran.com/p1366509 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.