ارزیابی عملکرد زعفران (Crocus sativus L.) در آرایش ها و تراکم های مختلف بوته در شرایط کشت بین درختان سیب در منطقه سمیرم

پیام:
چکیده:
با توجه به اینکه درخت سیب تا 10 سال عملکرد اقتصادی ندارد زعفران گیاه مناسبی برای کشت زیر درخت سیب است. چون دوره رشد زعفران در زمانی که درخت سیب خواب است انجام می گیرد و هیچ گونه تداخلی در عملیات زراعی که برای درخت سیب صورت می گیرد، ندارد. لذا به منظور بررسی تاثیر آرایش و تراکم های مختلف بوته در کشت زیر درخت سیب، بر عملکرد زعفران، آزمایشی، به مدت دو سال (سال های 1391 و 1392) در یکی از باغات شهرستان سمیرم به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. عامل اول شامل آرایش کاشت روی پشته به صورت دو ردیفه، سه ردیفه و چهارردیفه و عامل دوم شامل فاصله بوته روی ردیف (20، 25 و 30 سانتی متر) در بین ردیف های درختان سیب 4 تا 5 ساله بود. نتایج حاصل از آزمایش نشان داد، بیشترین عملکرد کلاله خشک و گل خشک، در آرایش 4 ردیفه و فاصله بوته 20 سانتی متر و کمترین آن در آرایش 2 ردیفه و فاصله بوته 30 سانتی متر به دست آمد. بیشترین وزن خشک برگ، تعداد بنه و عملکرد بنه سال اول در آرایش 4 ردیفه و فاصله بوته 20 سانتی متر به دست آمد. به طور کلی در تمام صفات اندازه گیری شده عملکرد سال دوم تقریبا دو برابر سال اول بود. در مجموع با توجه به نتایج سال اول و دوم آزمایش به نظر می رسد استفاده از تراکم بالاتر، چهار ردیف کشت و فاصله بوته 20 سانتی متر، در زیر درختان سیب می تواند گزینه مناسبی باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
47 -57
لینک کوتاه:
magiran.com/p1366512 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.