ارتباط بین قصد شیردهی انحصاری قبل از زایمان با عملکرد مادران در 6 ماه بعد از زایمان در زنان نخست زا

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
تغذیه انحصاری با شیرمادر تا 6 ماهگی به منظور افزایش بقای کودکان و کاهش میزان بیماری های آنها مورد توصیه سازمان بهداشت جهانی است. این پژوهش با هدف بررسی ارتباط بین قصد شیردهی انحصاری قبل از زایمان با عملکرد مادران در 6 ماه بعد از زایمان در شهر کاشان انجام شده است.
مواد و روش ها
این مطالعه مقطعی تحلیلی بر روی 224 زن باردار نخست زای مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر کاشان در سال 1392 انجام شد. نمونه ها از 16 مرکز بهداشتی درمانی شهر به صورت تصادفی انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه ای مشتمل بر مشخصا ت دموگرافیک و سوالات مربوط به سازه های تئوری رفتار برنامه ریزی شده جمع آوری و تجزیه و تحلیل شد.
یافته ها
میانگین سن مادران 9/ 24سال بود. 6/ 86 درصد زنان باردار شرکت کننده قصد داشتند تغذیه انحصاری را تا 6 ماهگی را ادامه دهند. از این مادران 7/ 89 درصد در سه ماهگی و 1 /70 درصد تا شش ماهگی شیردهی انحصاری را ادامه دادند. از 4/ 13 درصد مادران با عدم قصد شیردهی انحصاری، 7/ 86 درصد در سه ماهگی و 7/ 46 درصد تا شش ماهگی شیردهی انحصاری را انجام دادند. بین قصد شیردهی انحصاری زنان باردار با سازه های کنترل رفتاری درک شده، نگرش، هنجار ذهنی و آگاهی به ترتیب همبستگی معنی دار مثبت وجود داشت.
نتیجه گیری
با توجه به نتایج این مطالعه، قصد مادران جهت تغذیه انحصاری در دوران بارداری پیشگویی کننده مهمی برای ادامه این تغذیه تا شش ماهگی کودک است. تئوری رفتار برنامه ریزی شده در بررسی قصد و رفتار شیردهی انحصاری مفید می باشد.
زبان:
فارسی
در صفحه:
25
لینک کوتاه:
magiran.com/p1367460 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!