وضعیت رشدی قابلیت عکس العمل حرکتی دانش آموزان دارای اختلالات بینایی و مقایسهٔ آن با دانش آموزان بینا

پیام:
چکیده:
هدف
بینایی به عنوان قوی ترین منبع ادراک جهان خارجی، وظیفهٔ انتقال 80 تا 90 درصد اطلاعات وارده به مغز را بر عهده دارد؛ بنابراین، وجود اختلالات حتی خفیف در عملکردهای آن، موجب بروز انحرافات شدید در رشد جسمی و روانی و حرکتی می شود. هدف این پژوهش، بررسی وضعیت رشدی قابلیت عکس العمل حرکتی کودکان کم بینا و نابینا از طریق مقایسهٔ آن ها با همتایان سالم بود.
روش بررسی
آزمودنی های این پژوهش توصیفی- مقایسه ای از میان تمامی دانش آموزان 8 تا 12 سالهٔ مدارس همگانی شهر کرمانشاه بود. شصت و پنج نفر به طور خوشه ایتصادفی به عنوان گروه سالم انتخاب شدند. سی نفر از دانش آموزان مدارس همگانی و استثنایی، با تیزی دید بین 0٫05 تا 0٫4 دیوپتر در چشم برتر، به عنوان گروه کودکان کم بینای داوطلب و شانزده نفر از دانش آموزان مدارس استثنایی شهر کرمانشاه، با تیزی دید حداکثر 0٫04 دیوپتر در چشم برتر، به عنوان گروه کودکان نابینای داوطلب انتخاب شدند. قابلیت عکس العمل حرکتی آزمودنی ها از طریق آزمون خط کش اندازه گیری شد.
یافته ها
تجزیه و تحلیل داده ها توسط نرم افزار SPSS در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی (بوسیلهٔ آزمون تحلیل واریانس یک سویه و آزمون تعقیبی توکی) برای بررسی تفاوت میانگین شاخص ها در سطح 0٫05≤p انجام شد.
نتیجه گیری
یافته های آماری نشان دادند که بین سطح رشد قابلیت عکس العمل حرکتی کودکان نابینا و کم بینا و سالم تفاوت معناداری وجود دارد؛ به طوری که کودکان نابینا در وضعیت بهتری قرار داشتند. این واقعیت می تواند بیانگر ظرفیت بالای سازوکارهای جبران کنندهٔ نقص گیرندهٔ بینایی آن ها باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
78 -83
لینک کوتاه:
magiran.com/p1367705 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.