تاثیر روش حساسیت زدایی با حرکات چشم و پردازش مجدد بر اضطراب درد پانسمان بیماران سوختگی

پیام:
چکیده:
مقدمه
سوختگی از جمله آسیب هایی است که درد فراوانی را در بیماران ایجاد می نماید و رویه درمان آن اضطراب زیادی بر بیماران وارد می نماید. این مطالعه با هدف تعیین تاثیر روش حساسیت زدایی با حرکات چشم و پردازش مجدد بر اضطراب درد پانسمان بیماران سوختگی انجام شد.
روش
مطالعه حاضر به روش کار آزمایی بالینی در بیماران سوختگی بستری بیمارستان شهید رجایی قزوین در سال 1393 انجام شد. روش نمونه گیری به صورت نمونه گیری آسان بود. بیماران به روش کمینه سازی و به شکل تصادفی به دو گروه 30 نفره مداخله و شاهد تقسیم شدند. ابزار مورد استفاده پرسشنامه استاندارد اضطراب درد سوختگی بود. روش حساسیت زدایی با حرکات چشم و پردازش مجدد Eye Movement with Desensitization and Reprocessing (EMDR) بروی گروه مداخله به مدت 45 تا 90 دقیقه انجام گردید. داده های مطالعه توسط آمار توصیفی و آزمون های آماری تی مستقل، تی زوجی و کای اسکوئر تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها
نتایج نشان داد میانگین اضطراب در گروه مداخله قبل از مداخله برابر با 07/51 با انحراف معیار 81/4 بود، پس از انجام مداخله میانگین اضطراب بیماران 40/38 با انحراف معیار 05/2 گردید که میزان کاهش اضطراب معنادار بود (001/0>p). میانگین اضطراب در گروه شاهد قبل و بعد برابر با 03/50 و 20/53 بود، که به لحاظ آماری معنی دار شد (001/0>p).
نتیجه گیری
با توجه به نتایج مطالعه می توان اظهار کرد روش حساسیت زدایی با حرکات چشم و پردازش مجدد از جمله روش هایی است که در بیماران سوختگی کاهش اضطراب را در رویه درمان به دنبال خواهد داشت. استفاده از این روش درمانی در بیماران سوختگی منجر به ارتقا سلامت و کاهش اضطراب آنها خواهد گردید.
زبان:
فارسی
صفحات:
80 تا 88
لینک کوتاه:
magiran.com/p1368277 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!