عوامل موثر بر پذیرش یادگیری الکترونیک در بین کارکنان ستاد فرماندهی نیروی انتظامی استان اصفهان بر مبنای مدل پذیرش فناوری

نویسنده:
پیام:
چکیده:
توسعه فناوری اطلاعات در نظام های آموزشی علی الخصوص یادگیری الکترونیکی نه فقط یک انتخاب بلکه، ضرورتی اجتناب ناپذیر است که به عنوان عامل موثری در اصلاحات نظام های آموزشی محسوب می گردد مقاله حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر پذیرش یادگیری الکترونیکی در در بین کارکنان ستاد فرماندهی انتظامی استان اصفهان بر مبنای مدل پذیرش فناوری صورت گرفته است. پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی است که جامعه آماری آن شامل کلیه کارکنان مشغول به خدمت در ستاد فرماندهی نیروی انتظامی استان اصفهان در سال 1393 می باشد، که با استفاده از جدول مورگان و شیوه نمونه گیری تصادفی ساده، 269 نفر از کارکنان انتخاب شدند. ابزار گرداوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته بر اساس مدل پذیرش فناوری با ضریب پایایی 88/0 است. تحلیل داده ها از طریق آمار استنباطی و تکنیک آماری مدل یابی معادلات ساختاری و تحلیل مسیر تاییدی با استفاده از نرم افزار LISREL انجام گردید. بر اساس یافته های پژوهش متغیرهای برداشت ذهنی از آسانی استفاده از یادگیری الکترونیکی، برداشت ذهنی از مفید بودن یادگیری الکترونیکی، نگرش کارکنان نسبت به استفاده از یادگیری الکترونیکی و تصمیم به استفاده از یادگیری الکترونیکی به عنوان عوامل موثر بر پذیرش و استفاده یادگیری الکترونیکی دارای اثرات مثبت بر پذیرش و استفاده از یادگیری الکترونیکی در سطح 01/0 در میان کارکنان هستند.
زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 18
لینک کوتاه:
magiran.com/p1368713 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!