مقایسه ی تاثیر تحریک الکتریکی اعصاب از طریق پوست با تزریق موضعی لیدوکائین بر عوارض اپی زیاتومی

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
معمولا از لیدوکائین جهت بی حسی و ترمیم اپی زیاتومی استفاده می شود که با عوارضی همراه است. این پژوهش با هدف مقایسه تاثیر تحریک الکتریکی عصب از طریق پوست (تنس) با تزریق موضعی لیدوکائین بر عوارض اپی زیاتومی انجام شد.
مواد و روش ها
پژوهش حاضر یک کارآزمایی بالینی تصادفی، یک سوکور بوده که بر روی 80 زن نخست زا در بیمارستان تامین اجتماعی خرم آباد در سال 1387 انجام شد. نمونه ها به صورت تصادفی به دو گروه لیدوکائین و تنس تقسیم شدند. در گروه تنس الکترودها در دو نقطه طب سوزنی به نام Shenmenو Hegu از زمان شروع خروج سر نوزاد تا اتمام اپی زیاتومی وصل شد و در گروه لیدوکائین در هنگام ترمیم 10 سی سی لیدوکائین یک درصد تزریق شد. سپس شدت درد و میزان ادم در ناحیه اپی زیاتومی در دو گروه بررسی شد. تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار spss نسخه15 و آزمون های تی مستقل و من ویتنی انجام شد.
یافته ها
شدت درد بلافاصله بعد از برش اپی زیاتومی و درست قبل از شروع ترمیم در دو گروه اختلاف معنادار آماری نداشت (P>0.05). شدت درد حین ترمیم در گروه تنس بیشتر بود (P<0.05). شدت درد بلافاصله 1، 6 و 12 ساعت بعد از اتمام ترمیم در دو گروه از نظر آماری اختلاف معناداری داشت به طوری که شدت درد در گروه تنس کمتر بود (P<0.05). میزان ادم بلافاصله، 1 و 12 ساعت بعد از اتمام ترمیم در گروه تنس کمتر بود (P=0.000).
نتیجه گیری
با توجه به درد و ادم کمتر بعد از اپی زیاتومی در گروه تنس پیشنهاد می شود از تنس به عنوان یک روش مکمل جهت کاهش درد حین ترمیم اپی زیاتومی استفاده شود.
زبان:
فارسی
در صفحه:
13
لینک کوتاه:
magiran.com/p1370443 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!