مقایسه و تعیین مناسبترین فرمول شاخه خشکیدگی هیدروگراف برای مناطق مختلف کارستی غرب ایران

پیام:
چکیده:
منابع آب کارستی از مهمترین منابع آب شیرین به شمار می روند. آنالیز شاخه خشکیدگی هیدروگراف چشمه ها و رودخانه های کارستی یکی از معمول ترین روش های موجود برای تعیین خصوصیات (وضعیت آبدهی و مقدار ذخیره) آبخوانهای کارستی است. در این تحقیق برای بدست آوردن بهترین فرمول شاخه خشکیدگی هیدروگراف در مناطق کارستی، سه حوزه آبخیز خرسان، گاماسیاب و زیمکان مورد بررسی قرار گرفتند. در این حوزه ها 9 ایستگاه هیدرومتری در سه نوع کارست(درجات تکامل مختلف)، انتخاب و در هر ایستگاه با استفاده از شاخص معیار بارندگی سالیانه (SIAP) شش سال با وضعیت های آب و هوایی مختلف انتخاب گردید. پس از تفکیک منحنی-های خشکیدگی فرمولهای مختلف بوسینی(1903)، مایلت(1905)، تابع هیپربولیک دروگ(1973)و تابع نمایی دوبل هورتون (1933)، برآنها برازش داده شد. ضرایب n در توابع هیپربولیک و نمایی دوبل به نحوی کالیبره گردید که دبی های برآورد شده بیشترین برازش ممکن را با دبی های مشاهداتی پیدا کنند. برای کالیبره کردن این ضرایب علاوه بر روی هم انداختن هیدروگراف های برآوردی و مشاهداتی(روش ترسیمی)، از پارامترهای آماری همبستگی و میانگین مربعات خطا (RMSE) نیز برای تعیین مناسب ترین فرمول استفاده شد. بر طبق نتایج این تحقیق در 72/22 درصد موارد تابع هیپربولیک مناسبترین رابطه برای شاخه خشکیدگی در مناطق کارستی می باشد و ضریب تجربیn آن بین 1/5 تا 2/1 بدست آمد.
زبان:
فارسی
صفحه:
11
لینک کوتاه:
magiran.com/p1371174 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.