ارزیابی قابلیت های توسعه استان خراسان جنوبی با استفاده از فرایند تحلیل شبکه ای (ANP)

پیام:
چکیده:
استان خراسان جنوبی به عنوان یکی از نقاط کمتر توسعه یافته و استان نوپا با چالش های مهمی در راه توسعه و پیشرفت مواجه هست. وجود 14 سال خشکسالی های پیاپی، پیشروی کویر، عدم وجود زیرساخت ها به دلیل دوری از مرکز، تبخیر و تعرق 10 برابر بیش از بارندگی، کاهش سالیانه 143 میلیون متر مکعب آب های زیرزمینی، وجود سرانه 0/25 هکتار زمین کشاورزی و کمتر از استاندارد برای هر نفر و90% از مراتع با ظرفیت تولید ضعیف و متوسط و کم و بهره برداری بیش از 2 برابری ظرفیت استفاده از مراتع برای هر واحد دامی چالش های جدی است که استان با آن مواجه است. انتخاب بهترین راهبردهای توسعه براساس مهم ترین فرصت ها و تهدیدها و قوت ها و ضعف ها می تواند کمک موثری به تصمیم سازی و پشتیبانی از تصمیم گیری برای مسئولین مربوطه و توسعه استان باشد. لذا مطالعه حاضر به دنبال مهم ترین قابلیت ها و راهبردهای توسعه بر مبنای روش های کمی وزنی است. روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)(1) به وابستگی و ارتباط بین معیارهای داخلی و در سطوح نمی پردازد بلکه فقط معیارها را با ساختار سلسله مراتبی و از بالا به پایین سطح بندی و وزن معیارها را مشخص می کند، اما روابط داخلی پیچیده بین معیارها و تاثیر آن ها بر هدف نهایی الزاما تحلیل شبکه ای را می طلبد. در این مطالعه برای رفع این نیاز از مدل فرآیند تحلیل شبکه ای(ANP)(2) در ماتریس (SWOT(3 استفاده گردید. در روش مذکور برای مدل سازی و تجزیه و تحلیل داده ها، ماتریس وابستگی های درونی و بیرونی گروه ها و معیارها محاسبه شده و با استفاده از مدل شبکه طراحی شده، راهبردها تعیین وزن و مهم ترین راهبردها در ماتریس ارزیابی، اولویت بندی شدند. با ارزیابی های به عمل آمده استراتژی بهره برداری از منطقه ویژه اقتصادی (SO) به عنوان بهترین و استراتژی های حفظ و احیاء انرژی های نو و گردشگری در مراتب بعدی توسعه استان خراسان جنوبی قرار دارند.
زبان:
فارسی
در صفحه:
11
لینک کوتاه:
magiran.com/p1371389 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!