بررسی ساختار بافتی گناد ماهی کفشک راستگرد (Euryglossa orientalis) خلیج فارس

چکیده:
دربین ماهیان خلیج فارس با بیش از 600 گونه، کفشک ماهیان به عنوان یکی از گونه های مهم اقتصادی محسوب می شوند. کفشک ماهیان از نظر ریختی، عملکرد و ترکیب ساختاری ارگان ها تفاوت هایی با سایر ماهیان دارند و مانند بسیاری از ماهیان پهن دیگر کمتر شناخته شده اند. تحقیق حاضر به منظور بررسی ساختار بافتی گناد ماهی کفشک راستگرد (Euryglossa orientalis) در دو فصل تولید مثل و استراحت انجام شد، بدین منظور تعداد 40 عدد ماهی کفشک راستگرد تقریبا هم اندازه از خورزنگی در منطقه خور موسی در دو نوبت اوایل تیر ماه و اوایل مهر ماه (فصول غیر تولید مثل و تولید مثل) سال 1392جمع آوری شد. پس از انجام بیومتری، تشریح و توزین بافت گناد جهت تعیین شاخص گنادوسوماتیک (GSI)، از بافت گناد آن ها نمونه برداری و در محلول بوئن تثبیت شد. مقاطع بافتی طبق روش های مرسوم شامل آبگیری، شفاف سازی و پارافینه کردن و سپس برش مقاطع 5 میکرونی از آنها تهیه و رنگ آمیزی شدند. مقاطع بافتی تهیه شده به وسیله میکروسکوپ نوری مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج وجود مراحل مختلف سلولهای جنسی را در هر دو نوع گناد نر و ماده نشان داد که در فصل تولید مثل عمدتا سلولهای جنسی بالغ رویت شد، شاخص GSI برای بیضه و تخمدان ماهی کفشک راستگرد در دو فصل اختلاف معنی دار نشان داد.
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -10
لینک کوتاه:
magiran.com/p1372070 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.