بررسی عوامل تاثیرگذار بر فعالیت جسمانی دانش آموزان دختر مبتنی بر الگوی ارتقای سلامت با رویکرد تحلیل مسیر

پیام:
چکیده:

امروزه یکی از چالش های جدی سلامت همگانی در میان نسل نوجوان، چاقی و بی تحرکی است. ورزش و تحرک مهمترین راه پیشگیری از بروز چاقی و تبعات آن است. هدف مطالعه حاضر، بررسی عوامل موثر بر فعالیت جسمانی دانش آموزان دختر مبتنی بر الگوی ارتقای سلامت با رویکرد تحلیل مسیر بود. این مطالعه مقطعی بر روی 500 نمونه دانش آموز دبیرستانی شهر کاشان که به روش نمونه گیری چند مرحله ای از بین مدارس مورد نظر انتخاب شدند، انجام شد. پرسشنامه ای که حاوی سازه های الگوی ارتقای سلامت (موانع درک شده، خودکارآمدی، عواطف درک شده، حمایت اجتماعی، عزت نفس) و فرم فعالیت بدنی مخصوص نوجوانان بود همراه با پرسشنامه دموگرافیک بین دختران توزیع و از طریق مصاحبه توسطکارشناسان دوره دیده جمع آوری شد. سپس، داده ها از طریق روش آماری تحلیل مسیر با استفاده از نرم افزار LISREL8.8 تجزیه و تحلیل شدند.کلیه سازه های الگوی ارتقای سلامت بجز موانع درک شده ارتباط معنی دار مثبتی (مستقیم یا غیر مستقیم) با رفتار فعالیت جسمانی داشتند. عزت نفس بیشترین میزان تبیین کنندگی را در ارتباط با رفتار فعالیت جسمانی نشان داد. کلیه سازه های الگوی ارتقای سلامت، 52 درصد از تغییرات واریانس فعالیت جسمانی را تبیین کردند. مطالعه حاضر نشان داد که الگوی ارتقای سلامت کاربرد مناسبی در تبیین فعالیت جسمانی دانش آموزان دختر دارد. استفاده از الگوی ارتقای سلامت با تمرکز بر روی بهبود عزت نفس و ارتقای خودکارآمدی در این جمعیت در مداخلات آتی می تواند نتایج ثمربخشی به همراه داشته باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
205 تا 215
لینک کوتاه:
magiran.com/p1373124 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!